تبلیغات
پیام شیمی

پیام شیمی

چهارشنبه 2 شهریور 1390

- یک مول پروپان را یک بار در ظرفی با حجم ثابت وبار دیگر در یک سیلندر با پیستون متحرک می سوزانیم مقایسه DE سوختن پروپان در دو سامانه چگونه است

DE  در  هردو سامانه با هم برابر است چون DE تابع حالت است

 

20- چرا انرژی لازم برای شکستن پیوندهای  O-H در مولکول آب یکسا ن نیست

 با شکستن اولین پیوند پایداری مولکول کم تر شده وبه همین جهت شکستن دومین  پیوند OH به انرژی کم تری نیاز دارد

 

21-آیا ممکن است با افزایش غلظت یک ماده سرعت واکنش کم شود

 اگر غلطت یک ماده با توان منفی در قانون سرعت ظاهر شود انتظار می رود که سرعت واکنش با افزایش غلظت آن ماده کم شود به عنوان مثال واکنش 2O3  D    3O2 دارای قانون سرعت    R = k[O3]2[O2]-1   می باشد وبا افزایش غلظت O2 سرعت واکنش کم می شود واکنش  2SO2 +O2  D  2SO3  نیز با افزایش غلظت SO3 سرعت واکنش کم می شود و قانون سرعت آن

R =k[SO2][SO3]-0.5  است (شیمی عمومی اتکینز )

 

ادامه مطلب

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 2 شهریور 1390

  -  چرا با وارد شدن الکترون در زیر لایه dسطح انرژی آن پایین تر از زیر لایه S  می شود

   

  به طور کلی با سنگین تر شدن اتم وافزایش بار موثر هسته سطح انرژی تراز های انرژی به هسته نزدیک تر می شودولی ااین نزدیک شدن در تمام تراز ها روند مشابهی ندارد و تراز هایی که عدد کوانتومی اوربیتالی بالاتری دارد یعنی تراز d , f  به هسته نزدیک تر می شود . یا می توان گفت که وجود االکترون در زیر لایه d باعث می شود مقداری از جاذبه هسته بر اوربیتال S کاسته شده وسطح انرژی زیر لایه S بالاتر رود  

   

  2-چرا جرم های اتمی عدد های صحیح نمی باشند

  ااولا جرم های اتمی میانگین جرم اتمی هستند

  ثانیا جرم پروتون ونوترون هیچ کدام عدد های صحیحی نیستند

  ثالثاجرم اتم اندکی کم تر  از مجموع جرم پروتون ها و نوترون های تشکیل دهنده آن است چون طبق رابطه

  E =mc2 مقداری از جرم به انرژی تبدیل می شود که به انرژی پیوند هسته ای معروفست

   

  3-  طبق نظریه کوانتومی چرا اوربیتال های 2d  , 3f وجود ندارد

  ااوربیتالی با  n=3 , l=3 و هم چنین اوربیتالی با n=2  ,  l = 2  وجود ندارد

   

  ادامه مطلب

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 2 شهریور 1390

   

  10-چرا با افزایش دما واکنشی که Ea بیشتری دارد ، سرعت آن بیش تر افزایش می یابد

   با افزایش دما ثابت سرعت واکنش(k) افزایش می یابد  . اما میزان افزایش ثابت سرعت واکنش های مختلف با افزایش دما یکسان نیست  وبه انرژی فعالسازی واکنش بستگی دارد  مطابق رابطه  زیر نسبت ثابت سرعت   واکنشی در دماهای مختلف بیش تر است که Ea  بالاتری داشته باشد .با توجه به علامت Ea  واکنشی که انرژی فعالسازی بیش تری دارد سرعت کم تری دارد

                                             

   .

  11- چرا شـــــــیر سفید است ؟

  پروتئین شیر ، کازیین شیر نام دارد شیر پروتیین دار غنی از کلسیم ، سفید رنگ است . پس آیا باید نتیجه گرفت که وجود کازیین یا کلسیم در شیر منجر به سفید بودن آن شده است ؟ واقعیت این است که : نه ، چنین نیست

  کازیین شیر ، در آب یا در چربی شیر که حالت امولسیون دارد محلول است ودر هر دو حالت بی رنگ وشفاف است . سفید بودن شیر نشان می دهد که جذب هیچ بخشی از نور سفید توسط آن صورت نمی گیرد و بنا بر این شفاف است .

   

  دیدن هر رنگی برای ماده از جذب بخش هایی از از نور سفید و عبور بخشی از ان ماده ، نتیجه می شود پس اگر ماده ای به رنگ سفید است ، هیچ جزیی از نور سفید توسط آن ماده جذب نمی شود . در عمل رنگد انه های سفید تیتانیم دی اکسید که به صورت ذره های کلویدی در شیر پراکنده شده اند مسئول سفید بودن شیر هستند . تقریبا همیشه، رنگ سفید  در یک ماده

  نتیجه پراکنده شدن نور توسط ذره هایی با ابعاد کلوییدی درآن  ماده است .( رشد شیمی بهار 86)

  ادامه مطلب

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 2 شهریور 1390

  -کدام عامل (جرم حجم ) در  تعیین میزان نقطه ذوب وجوش اهمیت بیش تری دارد

  معمولا مولکول های که جرم بیش تری دارند از اندازه وحجم بیش تری نیز بر خوردارند  اما در مواردی افزایش جرم و حجم

   همسو نمی باشند    به عنوان مثال مولکول Br2 دارای جرم مولی 160گرم ومولکول فسفر (P4)  جرم آن 124 گرم است

  سفید  اما مولکول فسفر  4 وجهی است واندازه آن از مولکول خطی برم بیش تر است به همین جهت فسفر در دمای اتاق

  جامد بوده ولی برم مایع می باشد .بنابر این با وجودیکه برم سنگین تر است ولی چون فسفر حجم واندازه بزرگ تری دارد

   نیروی بین مولکولی آن بیش تر است .

  مولکول CCl4 از مولکول SiCl4 سبک تر است و انتظار می رود نقطه ذوب وجوش کم تری داشته باشد اما بر خلاف انتظار

  نقطه ذوب وجوش آن از نقطه ذوب و جوش  SiCl4  بیش تر است علت این است که زیر لایه خالی ومجاز 3d لایه ظرفیت اتم

  سیلیسیم این امکان را فراهم می آورد که اوربیتال های جفت الکترونی نا پیوندی اتم های کلر بتوانند با اوربیتال های خالی d اتم سیلیسیم  پیوند داتیو از نوع پای به وجود آورد بنابر این پیوند Si –Cl تا حدودی خصلت دو گانه پیدا می کند

   وطول آن از حد انتظار کم تر می شود  به عبارتی حجم مولکول SiCl4کاهش یافته و از میزان  نیروی بین مولکولی  واندروالسی آن و قطبش پذیری کاسته می شود . هرجه مولکول بزرگ تر باشد  مولکول قطبیت پذیر تر است یعنی قابلیت تغییر شکل ابر الکترونی آن بیش تر است و نیروی بین مولکولی آن قوی تر است

  ترکیب

  CF4

  CCl4

  CBr4

  CI4

  نقطه ذوب

  184-

  23-

  94

  174

  نقطه جوش

  128-

  77

  187

  -

  ترکیب

  SiF4

  SiCl4

  SiBr4

  SiI4

  نقطه ذوب

  95

  70-

  2/5

  5/120

  نقطه جوش

  -

  5/57

  153

  5/278

  ادامه مطلب

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 2 شهریور 1390

  -چرا جیوه در شرایط معمولی مایع است

  پیوند فلزی در عنصر های گروه 12  احتمالا مربوط به اوربیتال های S خارجی است داشتن فقط یک نوع عدد اکسایش (2+)و ترکیب های بی رنگ نشانه ای از عدم شرکت اوربیتال های d است .جیوه به مقدار کمی از اوربیتال های  6S برای همپوشانی وتشکیل پیوند فلزی ضعیف استفاده می کند واین خود به علت بالا بودن انرژی یونش وپایداری زوج الکترون های 6S2  در آن است . گرمای تبخیر کم جیوه ورسانایی گرمایی والکتریکی کم آن خواص فلزی ضعیف آن را توجیه می کند .پایداری شیمیایی جیوه در مقابل اسید ها وباز ها تمایل ناچیز الکترون های 6S  را برای برانگیخته شدن وشرکت در واکنش شیمیایی نشان می دهد

   

   

  2- چرا چراغ های مه شکن اتومبیل ها را به رنگ زرد می سازند

  علت این است که شیشه زرد نور آبی را که طول موج کوتاهی دارد جذب نموده واز بر خورد آن با ذره های مه حلوگیری می کند وتنها نور زرد را که طول موج بلند تری دارد و کمتر توسط ذره های مه پخش وپرکنده می شود از خود عبور دارده وباعث می شود نور بیش تری بازتاب نماید

  ادامه مطلب

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 2 شهریور 1390

  -  عنصر He   به کدام دسته از عنصرها تعلق دارد

  عنصر هلیم آرایش 1S2  دارد وبا وجودیکه آخرین الکترون آن وارد اوربیتال S می شود ودر اوربیتال P الکترونی ندارد ،اما چون خصوصیات عنصر های نئون و آرگون را دارد به دسته P  تعلق دارد .( منبع : شیمی عمومی اتکینز )

  ∆H =11kj

  2HI

   


  2-چرا سرعت واکنش رفت وبر گشت در تعادل یکسان است


  واکنش های زیر را در نظر می گیریم

  ∆H =11kj

  2HI

  ∆H =11kj

  2HI

   

  H2 + I 2 D2HI  +11kj    

   2HI +11kj  D  H 2 +I 2

  ابتدا فرض می کنیم که بتوان این دو واکنش را در سیستم باز انجام داد برای تامین انرژی فعالسازی مورد نیاز واکنش دما را بالا می بریم ودر 425درجه سلسیوس ثابت نگاه می داریم واکنش گرماده رفت در این دما ودر سیستم باز با سرعت معین پیش می رود و11 کیلوژول گرمای حاصل را عملا به مولکول های هوا و فضای پیرامون خود می دهد

  واکنش گرماگیر بر گشت کسری انرژی مورد نیاز خود را که همان 11کیلوژول است باید از فضای مجاور بگیرد تا بتواند در همان دمای 425 درجه با همان سرعت بر گردد اگر تامین این انرژی مورد نیا ز میسر نباشد واکنش گرما گیر بر گشت اندکی عقب می افتد و سرعت آن کم تر می شود

  از آنجا که واکنش تر کیب گاز هیدروژن با بخارات ید فقط در سیستم بسته امکان پذیر است بنابر این واکنش رفت و بر گشت یک جاودر کنار هم انجام می شوند اگر این سیستم با خارج مبادله ماده وانرژی نداشته باشد انرژی حاصل از واکنش گرماده به خارج داده نمی شود وتلف نمی شود بلکه برای تامین نیاز واکنش گرماگیر بر گشت به مصرف می رسد با تامین این کمبود که 11کیلوژول است می توان اطمینان حاصل کرد که واکنش بر گشت در 425 درجه در دمای ثابت با همان سرعت واکنش مستقیم پیش می رود به عبارت دیگر در سیستم بسته هنگام تعادل :

  (سر عت واکنش گرماده = سرعت واکنش گرماگیر

   

  ادامه مطلب

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 2 شهریور 1390

  11-پلاسما چیست

  پلاسما یکی از حالت های ماده است وقتی ماده ای را تا دمای بالای 5000 درجه سلسیوس گرم کنیم بر خورد این ذره ها به قدری شدید می شود که از اتم ها الکترون کنده می شود چنین حالتی از ماده را که متشکل از الکترونها و یون های مثبت است را پلاسما گویند  بیشتر کیهان از پلاسما تشکیل شده است ستاره ها در حالت پلاسما هستند .جرقه رعد و برق ،گازهای داخل لامپ فلورسان ولامپ نئون حالت پلاسما دارند .99% ماده موجود در طبیعت در حالت پلاسما ست انواع شعله ،بخش خارجی جوزمین و اتمسفر ستارگان حالت پلاسما دارند .به جرات می توان گفت که مادر 1% عالم زندگی می کنیم که در آن پلاسما به طور طبیعی یافت نمی شود 

   

  12-در کتاب شیمی 2 چاپ جدید صحبت از پوزیترون شده است . پوزیترون چیست ؟

  برای هر ذره یک پاد ذره وجود دارد پاد ذره تصویر آئینه ای ذره است مثلا یک پاد الکترون به نام پوزیترون وجود دارد که از هر لحاظ مانندالکترون است ولی بار آن مثبت است اگر پوزیترون به الکترون بر خورد کند هردو ذره ازبین رفته وانرژی تولید می شود

  ادامه مطلب

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 2 شهریور 1390

  1-     علت نازک شدن لایه اوزون در قطب جنوب چیست ؟

  دلایل مختلفی را می توان نام برد که مهمترین آن به شرح زیر است :

  آ) گرداب های سنگین :در زمستان در طول شب های قطبی نور خورشید در تمام سطح قطب جنوب در دسترس نیست به همین دلیل در این قطب در لایه استراتوسفر طوفان های سنگینی گسترش می یابند که به آن ها گرداب های قطبی(polar vortex)  می گویند گرداب های قطبی ذره های سازنده هوا را تجزیه کرده و باعث ایجاد ابر های سردی می شوند که بر فراز قطب جنوب جریان می یابند.به این ابر ها ابر های استراتوسفر قطبی می گویند.(Polar Stratosphere Cloud) می گویند , که با علامت اختصاری PSC نشان داده می شود.PSC بسیار سرد است و دمای آن  C° 80- است. PSCاز نیتریک اسید تری هیدرات تشکیل شده است.این ابر های اسیدی می توانند لایه اوزون را تخریب کنند.

  ب)  به دلیل هوای بسیار سرد و یخبندان در شب در قطب جنوب ابر هایی با کریسیتال های کوچک یخ در بالاترین لایه استراتوسفر ایجاد می شود , این کریستال ها نقش کاتالیزگر را دارند و باعث می شوند که مواد مخرب لایه اوزون در داخل ابرها شکسته وتبدیل به کلر فعال می شود و زمانی که خورشید پس از یک شب طولانی می تابد تابش خورشید و وجود کلر مونوکسید باعث تخریب لایه اوزون می شود.

  2-در کتاب شیمی پیش دانشگاهی عنوان شده است که تری فلوئورو اتانوئیک اسید یک آلاینده است که از تجزیه CHCl2CF3 ایجاد می شودشماره  این هیدرو کلروفلوئورو کربن چگونه است 

  ؟در ترکیب مورد نظر 2کربن ،1 هیدروژن و3 فلوئور وجود دارد بنابراین اگر عدد213 را از 90 کم کنیم شماره این ترکیب (123) مشخص می شود  عدد اول نشان دهنده تعداد اتم های کربن منهای یک عدد دوم تعداد اتم های هیدروژن به علاوه یک و عدد سوم تعداد اتم فلوئور را نشان می دهد

   

  ادامه مطلب

 • نظرات() 
  • تعداد صفحات :2
  • 1  
  • 2  

  آخرین پست ها


  نویسندگان  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :