1-     علت نازک شدن لایه اوزون در قطب جنوب چیست ؟

دلایل مختلفی را می توان نام برد که مهمترین آن به شرح زیر است :

آ) گرداب های سنگین :در زمستان در طول شب های قطبی نور خورشید در تمام سطح قطب جنوب در دسترس نیست به همین دلیل در این قطب در لایه استراتوسفر طوفان های سنگینی گسترش می یابند که به آن ها گرداب های قطبی(polar vortex)  می گویند گرداب های قطبی ذره های سازنده هوا را تجزیه کرده و باعث ایجاد ابر های سردی می شوند که بر فراز قطب جنوب جریان می یابند.به این ابر ها ابر های استراتوسفر قطبی می گویند.(Polar Stratosphere Cloud) می گویند , که با علامت اختصاری PSC نشان داده می شود.PSC بسیار سرد است و دمای آن  C° 80- است. PSCاز نیتریک اسید تری هیدرات تشکیل شده است.این ابر های اسیدی می توانند لایه اوزون را تخریب کنند.

ب)  به دلیل هوای بسیار سرد و یخبندان در شب در قطب جنوب ابر هایی با کریسیتال های کوچک یخ در بالاترین لایه استراتوسفر ایجاد می شود , این کریستال ها نقش کاتالیزگر را دارند و باعث می شوند که مواد مخرب لایه اوزون در داخل ابرها شکسته وتبدیل به کلر فعال می شود و زمانی که خورشید پس از یک شب طولانی می تابد تابش خورشید و وجود کلر مونوکسید باعث تخریب لایه اوزون می شود.

2-در کتاب شیمی پیش دانشگاهی عنوان شده است که تری فلوئورو اتانوئیک اسید یک آلاینده است که از تجزیه CHCl2CF3 ایجاد می شودشماره  این هیدرو کلروفلوئورو کربن چگونه است 

؟در ترکیب مورد نظر 2کربن ،1 هیدروژن و3 فلوئور وجود دارد بنابراین اگر عدد213 را از 90 کم کنیم شماره این ترکیب (123) مشخص می شود  عدد اول نشان دهنده تعداد اتم های کربن منهای یک عدد دوم تعداد اتم های هیدروژن به علاوه یک و عدد سوم تعداد اتم فلوئور را نشان می دهد

 

3-طول پیوند N-H  را در NH4+  وNH3 با هم مقایسه کنید

.در هردو نیتروژن هیبرید SP3 دارد اما هیبرید SP3 آنها دقیقا یکسان نمی باشد در NH3  زاویه پیوندی 107 در جه است وبه زاویه پیوندی اوربیتال های P(90درجه) نزدیک تر است بنا براین در صد P در هیبرید SP3  در نیتروژن آمونیاک بیش تر است به عبارتی اوربیتال SP3  در NH3  کشیده ترست در نتیجه طول پیوند NHدر آمونیاک بلند تر است

 

4- ساختار پیچیده فعال در واکنش گرماگیر به واکنش دهنده بیش تر شبیه است یا به فراورده

؟ طبق اصل هاموند دو ماده که از نظر انرژی به هم نزدیک اند احتمالا از نظر ساختار به هم نز دیک اند بنابر این در واکنش گرماگیر چون انتالپی فراورده به انتالپی پیچیده فعال نز دیک تر است ساختار آن ها به هم شبیه تر است

 

5-∆S فرایند مقابل مثبت است یا منفی H+(aq) +OH-(aq)  "H2O(l)

  در این فرایند با وجودیکه دو ذره به یک ذره تبدیل می شود .بی نظمی افزایش می یابد چون در این فرایند مولکول های آبی که اطراف یونها جمع شده اند آزاد می شوند وباعث افزایش بی نظمی می شوند

 

 

6-کدام یک انتروپی بیش تری دارد H2SO4(l) یا H2SO4(aq)  

محلول سولفوریک اسید از سولفوریک اسید مایع انتروپی کم تری دارد چون آبپوشی با کاهش بی نظمی همراه است ( منبع شیمی عمومی زیمدال )

 

7-چگونه می توان ثابت کرد که یک مول کربن شامل 6/022×1023  است

جرم یک اتم کربن 12C برابر 12amuاست و هر amu =1/6605×1024g است پس تعداد اتم های موجود در یک مول کربن برابر است با 

   =        =تعداد اتم های کربن

 

8-     مقایسه سطح انرژی واندازه اوربیتال   3S اتم کلر و سدیم چگونه است

.در اتم کلر چون بار هسته بیش تر است پس اوربیتال 3S به هسته نزدیک تر  بوده در نتیجه سطح انرژی آن کمتر واندازه آن نیز کوچک تر است

 

9-       آیا جرم پروتون ونوترون در هسته اتم ها یکسان است

 اولا جرم پروتون ونوترون آزاد از جرم پروتون ونوترون موجود در هسته بیش تر است چون هنگام تشکیل هسته مقداری از جرم هسته به انرژی تبدیل می شود تا هسته اتم پایدار شود واین کاهش جرم در اتم های سنگین تر بیشتر است چون در این اتم ها برای رسیدن به پایداری باید جرم بیشتری از هسته اتم به انرژی تبدیل شود  بنابر این جرم پروتون ونوترون در اتم های سبک تر بیشتر از اتم های سنگین تر است تنها در اتم هیدروژن چون با تشکیل هسته انرژی مبادله نمی شود کاهش جرم وجود ندارد

 

 

 

 

10- نماد شیمیایی ونام عنصر های 101 تا 118 چگونه است

 نماد شیمیایی این عنصر ها از حرف های اول ریشه ارقامی که نام آن ها را می سازند تشکیل می شوند  مثلاعنصر 104 را با نماد Unq نشان می دهند که Un  به معنی 1 nil به معنی صفر و quad به معنی 4 می باشداین عنصر اونیل کوآدیم نام دارد ویا نام عنصر 102 اونیل بیم است

109

108

107

106

105

104

103

102

101

Une

Uno

Unh

Uns

Unp

Unq

Unt

Unb

Unu

118

117

116

115

114

113

112

111

110

Uuo

Uuh

Uus

Uup

Uuq

Uut

Uub

Uuu

Uun