11-پلاسما چیست

پلاسما یکی از حالت های ماده است وقتی ماده ای را تا دمای بالای 5000 درجه سلسیوس گرم کنیم بر خورد این ذره ها به قدری شدید می شود که از اتم ها الکترون کنده می شود چنین حالتی از ماده را که متشکل از الکترونها و یون های مثبت است را پلاسما گویند  بیشتر کیهان از پلاسما تشکیل شده است ستاره ها در حالت پلاسما هستند .جرقه رعد و برق ،گازهای داخل لامپ فلورسان ولامپ نئون حالت پلاسما دارند .99% ماده موجود در طبیعت در حالت پلاسما ست انواع شعله ،بخش خارجی جوزمین و اتمسفر ستارگان حالت پلاسما دارند .به جرات می توان گفت که مادر 1% عالم زندگی می کنیم که در آن پلاسما به طور طبیعی یافت نمی شود 

 

12-در کتاب شیمی 2 چاپ جدید صحبت از پوزیترون شده است . پوزیترون چیست ؟

برای هر ذره یک پاد ذره وجود دارد پاد ذره تصویر آئینه ای ذره است مثلا یک پاد الکترون به نام پوزیترون وجود دارد که از هر لحاظ مانندالکترون است ولی بار آن مثبت است اگر پوزیترون به الکترون بر خورد کند هردو ذره ازبین رفته وانرژی تولید می شود

13-چرا تعیین موضع دقیق واندازه حرکت الکترون مشخص نیست

برای تعیین موضع دقیق الکترون باید بتوانیم به آن نگاه کنیم برای اینکه ماجسمی را ببینیم باید یک فوتون انرژی تابشی به آن بر خورد کند فوتونی که به یک هواپیما بر خورد می کند اثر ناچیزی بر هواپیما وارد می کند ولی برخورد یک فوتون به یک الکترون منجر به تغییر زیادی در انرژی الکترون ودر نتیجه سرعت آن می شود در نتیجه موضع الکترون را خواهیم دانست ولی از سرعت ان آگاه نخواهیم شد واگر سرعت الکترون را اندازه بگیریم موضع آن را تغییر خواهیم داد

 

14-  هیدروژن فلزی چیست ؟

هیدروژنی که به صورت گاز مولکولی شفاف وجود دارد عایق الکتریسیته است اما هیدروژن در فشار های فوق العاده زیاد وپژگی فلزی کسب می کند در فشار های حدود 2 میلیون فشار جو مقاومت الکتریکی خود را ازدست می دهد و به صورت رسانا در می آید  

 

15-بار موثر هسته در یک دوره با افزایش عد د اتمی افزایش می یابد تغییرات بار موثر هسته در یک گرو با افزایش عدد اتمی چگونه است

در یک گروه هم با ا فزایش عدد اتمی بار موثر هسته افزایش می یابدمثلا توسط روش اسلیتر بار موثر هسته 11Na و 19k به ترتیب 1.85و2.2 می باشد

 

16- پایدار ترین حالت آب از نظر انتالپی ، انتروپی و انرژی آزاد گیبس چگونه است

از نظر انتالپی پایدار ترین حالت آب جامد ، از نظر انتروپی گاز واز نظر انرژی آزاد گیبس پایدار ترین حالت آب مایع است

 

17-آب از نظر آرنیوس ، برونستد ولوویس چه خاصیتی دارد

از نظر آرنیوس آب نه اسید است نه بازبلکه یکی از فراورده های اسید وباز است از نظر برونستد ولوری آب هم اسید وهم باز (آمفوتر ) است واز نظر لوویس آب خاصیت بازی دارد

 

18-چرا CHCl3 قطبی در CCl4  ناقطبی به هر  نسبتی محلول است

نیروهای بین مولکولی آنها با وجود اختلاف در قطبیت تقریبا با هم برابر ند ظاهرا نیروهایدو فطبی درCHCl3 سهم کمی دارند

 

19- پیوند O-O   در   O2F2 کوتاه تر است یا در O2H2   چرا ؟

در O2F2 به علت رزنانس و تشکیل پیوند پای بین اتم های اکسیژن پیوند کوتاه تر است

 

 

 20-آیا پیوند کووالانس با شرکت یک الکترون نیز امکان پذیر است

بلی  ، در H2+   که یون مولکول هیدروژن نام دارد اوربیتال مولکولی شامل یک الکترن است . H2+ در اثر تخلیه الکتریکی در گاز  هیدروژن به وجود می آید

 

21-در کتاب شیمی پیش دانشگاهی عنوان شده است که ویتامین C( آسکورببک اسید ) خاصیت اسیدی دارد . در صورتی بدانیم  اسکوربیک اسید، اسیدی دی پروتیک است

  کدام هیدروژن آن اسیدی تر است

هیدروژن شماره 1 اسیدی تر است چون آنیون حاصل از جداشدن

هیدروژن شماره 1 به علت رزنانس پایدار تر است چنین رزنانسی

 با جدا شدن هیدروژن شماره 2 ایجاد نمی شود 

  اسکوربیک اسید، 4 هیدروزن اسیدی دارد اما دارای 2 مرحله یونش است

(3)

22-  چرا HClO3 از HNO3 اسیدی قوی تر است

یکی از ملاک هایی که برای تعیین قدرت اسید مورد استفاده قرار می گیرد خودیونش اسید می باشد اسید هایی که در فرایند خویونش در گیر می شوند قدرت اسیدی کمتری از حد انتظار دارند مثلا در محلول نیتریک اسید فرایند های زیر مورد انتظار است

1)        HNO3 +HNO3 D  H2NO2+  +NO3

2)        H2O +H2O   D  H3O+  +OH-

3)        HNO3 +H2O  D  NO3-  +H3O+

در نیتریک اسید بیش تر فرایند (1) اتفاق می افتد در محلول کلریک اسید فرایند خویونش به خوبی اجام نمی شود و فرایند (3) بهتر انجام می شود در نتیجه پر کلریک اسید اسید قویتری است

 

23-طیف جذبی چیست

هرگاه نور سفید را از میان شکل گازی یک عنصر به گذرانیم پس از عبور از منشورخطوط تاریکی دیده می شود که مربوط به نور های جذب شده توسط اتم های گازی می باشد چنین طیفی را طیف جذبی گویند . خطوط تاریک همان طول موج هایی خواهند بود که در طیف نشری به صورت خطوط روشن دیده می شود . مجموعه خطوط طیفی و نشری برای هر عنصر منحصر به فرد است

 

 24-چرا برخی مواد رنگی وبرخی بی رنگند

دلیل این امر مربوط به سطوح انرژی قابل دسترس برای الکترون هاست . فاصله این سطوح در مواد رنگی نسبت به مواد بی رنگ متفاوت است در مواد بی رنگ فاصله سطوح انرژی بالاتر با پائین تر زیاد است و دسترسی به سطوح بالاتر تنها با جذب پرتو فرابنفش امکان پذیر است هنگامی که ماده ای نور جذب می کند الکترون از سطح انرژی پائین به سطح انرژی بالا می رود اگر سطوح انرژی به هم نذزدیک باشند جذب نور مرئی صورت می گیرد واگر سطوح انرژی فاصله زیادی از هم داشته باشند نور فرابنفش را جذب می کند  ماده ای که تنها نور فرابنفش را جذب می کند بی رنگ به نظر می آید اما موادی که نور مرئی را جذب می کنند رنگی دیده می شوند

یک ماده رنگی بعضی از طول موج های نور را جذب و بقیه را از خود عبور می دهد رنگی که ما می بینیم مربوط به نور عبور داده شده است . ماده ای که سیاه می باشد تمام طول موج های نور را جذب می کند

 

25- آیا رسانایی یک خاصیت کولیگاتیو است

درست است که هر چه تعداد یون بیشتر باشد رسانایی بیش تر است  اما رسانایی به نوع یون بستگی دارد  یکی از عواملی که در رسانایی یون موثر است تحرک یون می باشد هرچه تحرک یون بیش تر باشد رسانایی ان بیش تر است مثلا تحرک یون Li+(l)  از Na+(l)  بیش تر است ورسانایی آن بیش تر است اما تحرک Li+(aq) از تحرک Na+(aq)   به علت آبپوشی شدید کم تر است در نتیجه رسانایی آن کم تر است. رسانایی اسید ها حدود سه برابر نمک ها می باشد و هم چنین رسانائی باز ها بین اسید ها و نمک ها  می باشد .بیشتر ین رسانائی را یون هیدرونیوم و پس از آن یون هیدرو کسید دارد .چرا ؟

 

 

26 چرا گلیسین نقطه ذوب و جوش بالاتری از اتانوئیک اسید و بوتیل آمین دارد ؟

گلیسین دارای دوبخش میباشد ، یک بخش آن اسیدی و بخش دیگر آن آمینی (بازی) می باشد بین دو عامل اسیدی و بازی انتقال پروتون صورت می گیرد  بنابراین گلیسین را می توان یک نوع نمک به حساب آورد .اما نوع خاصی که آن را یون دو قطبی می نامیم.

نقطه ذوب بالا وعدم انحلال در حلال های آلی خواصی است که از یک نمک انتظار داریم

H2NCH2COOH    D H3N+CH2COO-