-چرا جیوه در شرایط معمولی مایع است

پیوند فلزی در عنصر های گروه 12  احتمالا مربوط به اوربیتال های S خارجی است داشتن فقط یک نوع عدد اکسایش (2+)و ترکیب های بی رنگ نشانه ای از عدم شرکت اوربیتال های d است .جیوه به مقدار کمی از اوربیتال های  6S برای همپوشانی وتشکیل پیوند فلزی ضعیف استفاده می کند واین خود به علت بالا بودن انرژی یونش وپایداری زوج الکترون های 6S2  در آن است . گرمای تبخیر کم جیوه ورسانایی گرمایی والکتریکی کم آن خواص فلزی ضعیف آن را توجیه می کند .پایداری شیمیایی جیوه در مقابل اسید ها وباز ها تمایل ناچیز الکترون های 6S  را برای برانگیخته شدن وشرکت در واکنش شیمیایی نشان می دهد

 

 

2- چرا چراغ های مه شکن اتومبیل ها را به رنگ زرد می سازند

علت این است که شیشه زرد نور آبی را که طول موج کوتاهی دارد جذب نموده واز بر خورد آن با ذره های مه حلوگیری می کند وتنها نور زرد را که طول موج بلند تری دارد و کمتر توسط ذره های مه پخش وپرکنده می شود از خود عبور دارده وباعث می شود نور بیش تری بازتاب نماید

3- در مقابل NH3 به عنوان باز کدام اسید قوی تر است .BF3 ,  BCl3  , BBr3  , BI3

ترتیب قدرت اسیدی به  صورت   BF3 <  BCl3 < BBr3 <   BI3  است چون در BF3 به علت کوچکی پیوند بین اتم های فلوئور و بور پیوند قوی از نوع PÕ    PÕ - تشکیل می شودو باعث می شود کمبود الکترون بور تاحدودی برطرف شود  در BI3 به علت فاصله اتم های بور و ید احتمال تشکیل پیوند PÕ - PÕ -  کم تر است به همین جهت کمبود الکترون B  در BI3 بیش تر بوده و BI3 اسید لوویس قوی تری است

     4- تعریف درست اتم چیست

           اتم کوچک ترین ذره عنصر  است که  دارای خواص شیمیایی اختصاصی آن عنصر باشد  اتم طلا دارای خاصیت شیمیایی طلا        می باشد  اتم های هر عنصر لزوما خواص فیزیکی هر عنصر را دارا نمی باشند . نمی توان از ذوب شدن اتم طلا و اینکه اتم طلا زرد     است     صحبت نمود چون بسیاری از خواص فیزیکی اجسام خواص گروهی می باشند خواصی که به رفتار جمعی تعداد زیادی از اتم ها دارد

5-رسانایی NaCl(aq) بیش تر است یا NaCl(l)

انتظار می رود هرچه یون کوچک تر باشد و تحرک بیش تری داشته باشد  رسانایی مولار بیش تری دارد در مورد رسانایی مولار کلرید فلز های قلیایی به صورت مذاب ترتیب رسانایی به صورت LiCl >NaCl >KCl>CsCl  می باشد  اما در مورد  کلرید های فلز های قلیایی به صورت محلول ترتیب رسانایی مولار وارونه می شود CsCl > KCl > NaCl >LiCl علت این است که در محلول آبی هرچه یون کوچک تر باشد به علت آبپوشیدگی شدید  یون سنگین تر شده واز تحرک آن کاسته می شود به همین جهت رسانایی کم تری دارد

در محلول 01/0مولار

مذاب

92

6/166

LiCl

102

5/135

NaCl

4/122

5/103

KCl

4/135

7/66

CsCl

 

(2)

6 -ممان دوقطبی  NH3   (u =1.49) ازممان دو قطبیNF3 (u=0.24) بیش تر است چرا ؟

در مولکول NH3 اثر جفت الکترون ناپیوندی  هم جهت با اثر پیوند های قطبی است ولی در مولکول NF3 قطبیت ها ناهمسو

بوده . بنابر این ممان دو قطبی کاهش می یابد . اما مولکول PF3  (u =1.02)ممان دوقطبی کمتری از مولکول NF3دارد .

چون در هر دو  مولکول قطبیت ناشی از جفت ناپیوندی در جهت مخالف قطبیت پیوند ها می باشد اما چون پیوند های P-F

قطبیت بیش تری از پیوند هایN-F دارند قطبیت مولکول PF3 بیش تر است

 ممان دو قطبی مولکول ممکن است فقط ناشی از جفت الکترون ناپیوندی باشد مثلا در مولکول PH3 پیوند ها ناقطبی است

بنابر این ممان دوقطبی مولکول فقط به علت جفت های نا پیوندی است

اگر در مولکولی راستای قطبیت جفت الکترون های ناپیوندی اتم مرکزی  در خلاف جهت هم باشد می توانند اثر یکدیگر را خنثا کنند  و مولکول نا قطبی شود  مانند مولکول های  Xe F2  , XeF4 

 مولکول PCl3F2 نا قطبی است و مولکول CH2Cl2 از مولکول CHCl3 قطبی تر استد چرا؟