-کدام عامل (جرم حجم ) در  تعیین میزان نقطه ذوب وجوش اهمیت بیش تری دارد

معمولا مولکول های که جرم بیش تری دارند از اندازه وحجم بیش تری نیز بر خوردارند  اما در مواردی افزایش جرم و حجم

 همسو نمی باشند    به عنوان مثال مولکول Br2 دارای جرم مولی 160گرم ومولکول فسفر (P4)  جرم آن 124 گرم است

سفید  اما مولکول فسفر  4 وجهی است واندازه آن از مولکول خطی برم بیش تر است به همین جهت فسفر در دمای اتاق

جامد بوده ولی برم مایع می باشد .بنابر این با وجودیکه برم سنگین تر است ولی چون فسفر حجم واندازه بزرگ تری دارد

 نیروی بین مولکولی آن بیش تر است .

مولکول CCl4 از مولکول SiCl4 سبک تر است و انتظار می رود نقطه ذوب وجوش کم تری داشته باشد اما بر خلاف انتظار

نقطه ذوب وجوش آن از نقطه ذوب و جوش  SiCl4  بیش تر است علت این است که زیر لایه خالی ومجاز 3d لایه ظرفیت اتم

سیلیسیم این امکان را فراهم می آورد که اوربیتال های جفت الکترونی نا پیوندی اتم های کلر بتوانند با اوربیتال های خالی d اتم سیلیسیم  پیوند داتیو از نوع پای به وجود آورد بنابر این پیوند Si –Cl تا حدودی خصلت دو گانه پیدا می کند

 وطول آن از حد انتظار کم تر می شود  به عبارتی حجم مولکول SiCl4کاهش یافته و از میزان  نیروی بین مولکولی  واندروالسی آن و قطبش پذیری کاسته می شود . هرجه مولکول بزرگ تر باشد  مولکول قطبیت پذیر تر است یعنی قابلیت تغییر شکل ابر الکترونی آن بیش تر است و نیروی بین مولکولی آن قوی تر است

ترکیب

CF4

CCl4

CBr4

CI4

نقطه ذوب

184-

23-

94

174

نقطه جوش

128-

77

187

-

ترکیب

SiF4

SiCl4

SiBr4

SiI4

نقطه ذوب

95

70-

2/5

5/120

نقطه جوش

-

5/57

153

5/278

3

8-عدد اکسایش P  در PH3   3+ است یا 3- ؟ 

 

 با توجه به اطلاعات موجود در جدول زیر انتظار دارریم عدد اکسایش  P در PH3  3+ باشد چون الکترونگاتیوی فسفر از

  هیدروژن کم تر است

 

الکترونگاتیوی

عنصر

روش پاولینگ

روش مولیکن

روش آلرد -روکو

ساندرسون

آلن

هیدروژن

2.2

2.25

2.3

2..59

2.3

فسفر

2.19

2.41 (SP3)

2.25

2.52

2.25

 

اگر عدد اکسایش فسفر 3+ باشد  بنابراین واکنش زیر نمی تواند از نوع اکسایش و کاهش باشد چون در    H2PO2-

هم عدد اکسایش فسفر 3+ است

                P4  +3OH - +3H2O ® 3H2PO2- +PH3

 پس باید قبول کرد که در فسفین(PH3) عدد اکسایش فسفر 3- است  بر اساس بر رسی های مولیکن  الکترونگاتیوی اتم فسفر

با اوربیتال های    خالص P   برابر 84/1 وبا  اوربیتال های SP3 برابر 41/2 گزارش شده است

  با توجه به اینکه در فسفین  اتم فسفر از اوربیتال های SP3 استفاده کرده است می توان عدد اکسایش 3- را برای فسفر

 در فسفین توجیه نمود .

به طور کلی تنها با مقیاس مولیکن با عدد اکسایش 3- برای فسفر در PH3ساز گاری دارد  پس مقیاس مولیکن مناسب ترین

 مقیاس برای موقعی است که بخواهیم عدد های اکسایش قرار دادی را از روی ساختار لوویس به دست آوریم این مقیاس به نوع هیبرید همه اتم های در گبر در پیوند وابسته است

 

9- مقایسه پیوند هیدروژنی  بین مولکول های آب ، بین مولکول های الکل  وبین مولکول های آب والکل چگونه است

 

انرزی پیوند هیدروزنی O ….H ) (درآب برابر 8/4 کیلو کالری بر مول و انرژی پیوند هیدروژنی O ….H ) ( درالکل برابر 2/6 کیلو کالری بر مول می باشد . بنابر این  انرژی پیوند هیدروژنی بین دو مولکول الکل از دو مولکول آب بیش تر است

 

 

ولی بر اساس شواهد تجربی می توان انرژی پیوند هیدروژنی بین مولکول آب و الکل را هم از انرژی پیوند هیدروژنی بین مولکول های آب و هم از انرژی پیوند هیدروژنی بین مولکول های الکل بیش تر دانست. .این موضوع را می توان به اثر القایی مثبت گروه اتیل نسبت داد که شرایط مناسبی را برای واگذاری هرچه بهتر جفت الکترون نا پیوندی اتم اکسیژن الکل با هیدروژن مولکول آب فراهم می کند بر همین اساس است که انحلال الکل در آب معمولا گرماده است و با کاهش حجم همراه است البته این وضعیت ممکن است بر حسب نسبت مقدار الکل و آب تغییر کند مثلا مخلوط 4/94 در صد الکل و 6/5 درصد آب فشار بخار بیش تری از الکل خالص دارد و آزئوتروپی تشکیل می دهد که در 78درجه سلسیوس یعنی 5/0 درحه زودتر از الکل خالص می جوشد این موضوع نشان می دهد که در این شرایط تمایل به تشکیل پیوند هیدروژنی بین مولکول های آب والکل از تمایل به تشکیل پیوند هیدروژنی بین مولکول های آب ویا الکل کم تر است .  پیوند هیدروزنی  بین اکسیژن آب و هیدروژن الکل هم می تواند تشکیل شود اما این پیوند از پیوند بین اکسیژن الکل و هیدروژن آب ضعیف تر است جرا ؟

پیوند هیدروژنی معمولا پیوند بین مولکولی است ولی می تواند از نوع درون مولکولی نیز باشد مانند  ارتو نیترو فنول ارتو هیدروکسی بنزوئیک اسید  .وجود پیوند هیدروژنی درون مولکولی بر خلاف پیوند هیدروژنی بین مولکولی باعث کاهش انحلال پذیری و کاهش نقطه جوش و کاهش جرم حجمی ترکیب مورد نظر می شود