10-چرا با افزایش دما واکنشی که Ea بیشتری دارد ، سرعت آن بیش تر افزایش می یابد

 با افزایش دما ثابت سرعت واکنش(k) افزایش می یابد  . اما میزان افزایش ثابت سرعت واکنش های مختلف با افزایش دما یکسان نیست  وبه انرژی فعالسازی واکنش بستگی دارد  مطابق رابطه  زیر نسبت ثابت سرعت   واکنشی در دماهای مختلف بیش تر است که Ea  بالاتری داشته باشد .با توجه به علامت Ea  واکنشی که انرژی فعالسازی بیش تری دارد سرعت کم تری دارد

                                           

 .

11- چرا شـــــــیر سفید است ؟

پروتئین شیر ، کازیین شیر نام دارد شیر پروتیین دار غنی از کلسیم ، سفید رنگ است . پس آیا باید نتیجه گرفت که وجود کازیین یا کلسیم در شیر منجر به سفید بودن آن شده است ؟ واقعیت این است که : نه ، چنین نیست

کازیین شیر ، در آب یا در چربی شیر که حالت امولسیون دارد محلول است ودر هر دو حالت بی رنگ وشفاف است . سفید بودن شیر نشان می دهد که جذب هیچ بخشی از نور سفید توسط آن صورت نمی گیرد و بنا بر این شفاف است .

 

دیدن هر رنگی برای ماده از جذب بخش هایی از از نور سفید و عبور بخشی از ان ماده ، نتیجه می شود پس اگر ماده ای به رنگ سفید است ، هیچ جزیی از نور سفید توسط آن ماده جذب نمی شود . در عمل رنگد انه های سفید تیتانیم دی اکسید که به صورت ذره های کلویدی در شیر پراکنده شده اند مسئول سفید بودن شیر هستند . تقریبا همیشه، رنگ سفید  در یک ماده

نتیجه پراکنده شدن نور توسط ذره هایی با ابعاد کلوییدی درآن  ماده است .( رشد شیمی بهار 86)

-چرا محلول NaH2PO4 در آب خاصیت اسیدی  دارد ؟

به طور کلی وقتی نمکی در آب حل می شود ابتدا یون های نمک آبپوشی می شوند این یون هایا پایدارند در این صورت با آب واکنش نمی دهند و PH آب را تغییر نمی دهند یا ناپایدارند وبا آب واکنش داده وباعث تغییر PH می شوند . در محلول فوق یون Na+    چون پایدار است با آب واکنش نداده و تغییری در PH  ایجاد نمی کند اما یون H2PO42-  ناپایدار بوده وآبکافت می شود H2PO42-    +  H2O   D   H3PO4 +OH-     Kh =  1.3´ 10-12                             

     

 انتظار می رود به علت آبکافت آنیون نمک محلول خاصیت بازی داشته باشد اما یون  H2PO42 یک یون آمفوتر است ومی تواند طبق فرایند H2PO41-  DH+ +HPO42-      Ka =  6.2´10-8    یونیده شود  با مقایسه Ka  ,Kh    نتیجه می شود که

میزان یونش H2PO42    از میزان آبکافت آن بیش تر است در نتیجه محلول NaH2PO4 خاصیت اسیدی دارد

13-سدیم آزید به عنوان مولد گاز در کیسه های هوایی به کار می رود ساختاریون  آزید چگونه است

 

 

تو جیه انحلال پذیری جامد های یونی بر اساس نظریه اسید وباز نرم وسخت (S.H.A.B) چگونه است

مولکول ها و آنیون هایی که اتم نوکلئو فیل آنها الکترونگاتیوی نسبتا بالای دارند  ویا آنیون هایی که پتانسیل یونی ( نسبت بار به شعاع ) نسبتا بالایی دارند  اصطلاحا باز سخت نامیده می شوند مانند OH- , F- NH3  . در مقابل مولکول ها وآنیون هایی که اتم نوکلئو فیل آن ها الکترونگاتیوی نسبتا کمی دارند باز نرم نامیده می شوند مانند PH3  , I- , S2-

همچنین مولکول ها یا یون هایی که  اتم الکتروفیل آن ها الکتروپوزیتیوی نسبتا زیادی دارند ویا کاتیون هایی که پتانسیل یونی نسبتا کمی دارند اصطلاحا اسید سخت نامیده می شوند مانند کاتیون های فلز های قلیایی و Mg2+, Ca2+

 در مقابل مولکول ها یا یون هایی که  اتم الکتروفیل آن ها الکتروپوزیتیوی نسبتا کمی  دارند ویا کاتیون هایی که پتانسیل یونی نسبتا زیادی  دارند اصطلاحا اسید نرم  نامیده می شوند مانند کاتیون های فلز های زیر هیدروژن مانند Ag+  , Hg2+

 بر اساس این نظریه هرچه درجه سختی اسیدی یا بازی ویا درجه نرمی اسیدی ویا بازی کاتیون یا آنیون تشکیل دهنده جامد یونی به یکدیگر نزدیک تر باشد آن جامد یونی کم تر در حلال های قطبی مانند آب حل می شوند و هرچه  درجه سختی اسیدی یا بازی ویا درجه نرمی اسیدی ویا بازی کاتیون یا آنیون تشکیل دهنده جامد یونی با یکدیگر تفاوت بیش تری داشته باشد آن جامد یونی بهتر در حلال های قطبی مانند آب حل می شوند

بررسی انحلال پذیری چند  جامد یونی بر اساس نظریه (S.H.A.B)

نمونه اول :  Mg(OH)2 از اسید سخت Mg2+ و باز سخت OH-  تشکیل شده است یعنی درجه سختی کاتیون و آنیون در آن به هم نزدیک است به همین علت در آب حل نمی شود .اما Ba(OH)2 در آب حل می شود چون Ba2+  اسید نسبتا نرمی است

وتفاوت سختی آن با OH- بسیار زیاد است . بر اساس این نظریه می توان توجیه کرد که چرا با افزایش عدد اتمی انحلال پذیری هیدروکسید های فلز های قلیایی خاکی زیاد می شود

نمونه دوم :  MgSO4  از اسید سخت Mg2+ وباز نسبتا نرم SO42- تشکیل شده است یعنی درجه نرمی ویا سختی کاتیون و آنیون در آن نسبتا زیاد است از این رو به خوبی در آب حل می شود  اما جون Ba2+  یک اسید نسبتا نرم ودر حدود نرمی SO42-  است بنا بر این BaSO4 در آب حل نمی شود  با این نظریه می توان توجیه نمود چرا با افزایش عدد اتمی فلز های قلیایی خاکی انحلال پذیری سولفات آن ها کاهش می یابد

نمونه سوم : AgF از اسید نرم Ag+ وباز سخت F- تشکیل شده است  اما چون تفاوت سختی و نرمی کاتیون وآنیون در ان نسبتا زیاد است این نمک در آب حل نمی شود  اما Cl- بازی نسبتا نرم است (در حدود نرمی Ag+) از این رو AgCl بر خلاف

AgF در آب حل نمی شود .

چرا هرچه درجه سختی ونرمی کاتیون وآنیون به هم نزدیک باشد   آن جامد در آب کم تر حل می شود ؟

برای توجیه انحلال پذیری جامد های یونی می توان  از تفاوت شعاع کاتیون و آنیون نیز استفاده کرد . هرچه تفاوت شعاع کاتیون وآنیون بیش تر باشد  انحلال پذیری آن جامد در آب بیشتر و   . هرچه تفاوت شعاع کاتیون وآنیون کم تر باشد  انحلال پذیری آن جامد در آب کم تر خواهد بود . چرا؟  

هیدروکسید

Be(OH)2

Mg(OH)2

Ca(OH)2

Sr(OH)2

Ba(OH)2

تفاوت شعاع کاتیون آنیون

2/0

25/0

45/0

58/0

80/0

KSP

1.6´10-26

8.9´10-20

1.3´10-6

3.2´10-4

5´10-2

 انحلال پذیری بیش تر AgF  نسبت به AgCl را می توان بر اساس تفاوت شعاع کاتیون وانیون توجیه کرد این تفاوت شعاع در AgF بیش تر وانحلال پذیری آن نیز در آب  از AgCl  بیش تر است . انحلال پذیری بیش تر AgF    نسبت به AgCl  را می توان  براساس قطبیت پذیری آنیون نیز توجیه نمود   . چون شعاع کلرید از فلوئورید بیش تر است بنا بر این قطبیت پذیری آنیون کلرید توسط کاتیون نقره بیش تر بوده بنابر این انرژی شبکه بلور AgCl  از AgF    بیش تر و انحلال پذیری آن در آب کم تر است