- یک مول پروپان را یک بار در ظرفی با حجم ثابت وبار دیگر در یک سیلندر با پیستون متحرک می سوزانیم مقایسه DE سوختن پروپان در دو سامانه چگونه است

DE  در  هردو سامانه با هم برابر است چون DE تابع حالت است

 

20- چرا انرژی لازم برای شکستن پیوندهای  O-H در مولکول آب یکسا ن نیست

 با شکستن اولین پیوند پایداری مولکول کم تر شده وبه همین جهت شکستن دومین  پیوند OH به انرژی کم تری نیاز دارد

 

21-آیا ممکن است با افزایش غلظت یک ماده سرعت واکنش کم شود

 اگر غلطت یک ماده با توان منفی در قانون سرعت ظاهر شود انتظار می رود که سرعت واکنش با افزایش غلظت آن ماده کم شود به عنوان مثال واکنش 2O3  D    3O2 دارای قانون سرعت    R = k[O3]2[O2]-1   می باشد وبا افزایش غلظت O2 سرعت واکنش کم می شود واکنش  2SO2 +O2  D  2SO3  نیز با افزایش غلظت SO3 سرعت واکنش کم می شود و قانون سرعت آن

R =k[SO2][SO3]-0.5  است (شیمی عمومی اتکینز )

 

22- آیا ممکن است با افزایش دما سرعت واکنش کاهش یابد  واکنش I +I +Ar  ® I2 با افزایش دما سرعت آن کم می شود

( منبع شیمی عمومی دانشگاه پیام نور )

 

23-  آیا توان غلظت یک ماده  در معادله قانون سرعت می تواند از ضریب استوکیومتری آن بزرگ تر باشد

 واکنش NO2 +CO  ® NO +CO2  دارای قانون سرعت  R = k[NO2]2 است

 

  24-  ساختار پیجیده فعال به ساختار فراورده شباهت بیش تری دارد یا ساختار واکنش دهنده

طبق اصل هاموند دو ترکیب که از نظر انرژی به هم نزدیک باشند از نظر ساختار هم به هم نزدیک می باشند  بنابر این در فرایند گرماده ساختار پیچیده فعال به واکنش دهنده ودر فرایند گرماگیر به فراورده شبیه است

 

  25-   آیا ممکن است کاتالیز گر  نوع فراورده راتغییر دهد

واکنش های  مقابل در حظور ودر غیاب کاتالیز گر فراورده های متفاوتی دارند

4NH3 +3O2  ®  2N2 +6H2O

 

 26-  آیا ممکن است کاتالیز گر DH واکنش را تغییر دهد

 اگر  کاتالیز گر باعث تغییر در نوع فراورده شود می تواند DH واکنش را تغییر دهد

 

   27-  آیاکاتالیز گر و ماده حدواسط می توانند در معادله قانون سرعت سرعت ظاهر شوند

 کاتالیزگر ممکن است در معادله قانون سرعت ظاهر شود ولی ماده واسطه خیر

 

 28 -  در واکنش NO2 +CO    ®  NO + CO2    نقش  NO2 چیست  ؟ کاتالیز گر یا  واکنش دهنده؟

 هردو  

 

 

 

 

 

    29- آیا ممکن است H2O در معادله قانون سرعت ظاهر شود

 اگر در واکنشی آب  به عنوان حلال به کار نرود وتولید یا مصرف شود  می تواند در عبارت قانون سرعت ظاهر شود مانند فرایند استری شدن 

CH3COOH +C2H5OH  D CH3COOC2H5+H2O

  30 - K  کمیتی است شدتی یا مقداری ؟ 

       شدتی

    31- چرا یخ در اثر افزایش فشار ذوب می شود

 در اثر افزایش فشار سیستم به طرف فاز متراکم پیش می رود و آب از یخ متراکم تر بوده و چگالی بیش تری دارد

 

     32 -  شناساگر متیل نارنجی در محیط اسیدی قرمز در محیط خنثی  نارنجی و در محیط بازی زرد است

 در PH =7  متیل نارنجی چه رنگی  دارد 

 زرد

     33 - چرا گلیسین در حلال های ناقطبی نا محلول است

   گلیسین بیش تر به فرم یون دو قطبی   +H3N –CH2 – COO -  وجود دارد  به همین علت در حلال نا فطبی محلول نیست

 

  34-    کارایی بافر چه موقع بیش تر است

 وقتی که بافر دارای غلظت برابر از دو جزء  [HA] , [A -]  باشد اگر غلظت یکی از این دو جزء کم تر از 10% دیگری شود بافرخاصیت خود را از دست می دهد

 

   35-   آیا    نیم سلول با الکترود  فرق دارد

 هر نیم سلولی یک الکترود  نیز  محسوب می شود ولی هر الکترودی نیم سلول نیست

 

 

    ?     محمد مهدی اصغری