بخش اول شیمی سال دوم : 

 1 -  در مولکول قطبی HCl   عمده ترین نیروی بین مولکولی چیست ؟  نیروی لاندن   یا نیروی دو قطبی - دو قطبی  چه دلیلی می توان ارائه داد .

 

برهم کنش لاندن در بین مولکول های قطبی معمولا قوی تر از بر هم کنش دوقطبی - دوقطبی است . متراکم شدن هیدروژن کلرید به مایع بیش تر به خاطر نیروی لاندون بین مولولکول ها می باشد تا بر هم کنش دوقطبی - دوقطبی. نقطه ذوب وجوش HCl(g) کم تر از نقطه ذوب وجوش HI(g) است  . در HI(g) گشتاور دوقطبی کم تر از HCl(g) است ولی نیروی لاندن در HI(g) از نیروی لاندن  در HCl(g) بیش تر است  بالاتر بودن نقطه ذوب وجوش HI(g) از نقطه ذوب وجوش HCl(g)  ناشی از اهمیت بیش تر نیروی لاندن در مولکول های قطبی می باشد (1)

 

 

2 -  آیا ممکن است پیوند هیدروژنی بین هیدوژن وعنصری به جز F  , O   N بر قرا ر شود .

در تشکیل پیوند هیدرونی باید بار مثبت روی هیدروژن قابل توجه باشد واین در صورتی میسر است که هیدروژن به یک عنصر بسیار الکترونگاتیو متصل باشد  وچون الکترونگاتیوی یک اتم کمیت ثابتی نمی باشد ودر ترکیب های مختلف متفاوت است می توان انتظار داشت که در تر کیبی مثل کلروفورم (CHCl3) به علت اثر القایی منفی کلر  الکترونگاتیوی کربن از حد معمول بیش تر شده و بتواند در تشکیل پیوند هیروژنی در مولکولی مانند متانول شرکت نماید

 

3 -  آیا ممکن است الکترونگاتیوی یک اتم در یک ترکیب معین از الکترونگاتیوی F  هم بیش تر باشد .

 

 همانطوریکه گفته شد الکترونگاتیوی یک اتم کمیت ثابتی نمی باشد ودر ترکیب های مختلف متفاوت است

 اکترونگاتیوی اتم نیتروژن با هیبرید sp ممکن است از الکترونگاتیوی فلوئور هم بیش تر باشد

در تر کیب CH3 CºN الکترونگاتیوی نیتروژن از الکترونگاتیوی فلوئور هم بیش تر است (2).

 

4- در ترکیب یونی معمولا فرمول شیمیایی با فرمول تجربی یکسان است  در کدام ترکیب یونی فرمول تجربی و شیمیایی یکسان نیست .

ترکیب یونی سدیم پر اوکسی دی سولفات Na2S2O8  دارای فرمول تجربی NaSO4 است(3)

 

5 - مولكول POCl3 دارای 4 قلمرو الكترونی در اطراف اتم مركزی می باشد اما ساختار 4 وجهی منتظم ندارد وزاویه پیوندی آن 5/103 درجه است چرا ؟

 در مولکول POCl3 پیوند بین P  و O  دوگانه می باشد  به همین جهت ساختار مولکول از حالت 4 وجهی منتظم خارج شده  و به علت دافعه بیش تر قلمرو الکترونی ناشی از پیوند دوگانه زاویه پیوندی از حد انتظار کم تر می شود (4) . 

 

 6 - آیا انرژی پیوند در H - H   , D - D  , T - T یکسان است  چرا ؟.

 تر تیب قدرت پیوند به صورت T-T >  D-D > H-H  است هرچه  مولکول سنگین تر باشد  نوسان پیوند کم تر و   انرژی پیوند بیش تر است (5)

 

 7 - یون Br3-   دراطراف اتم مركزی خود دارای 5 قلمرو الكترونی است زاویه پیوندی آن چقدر است . این یون قطبی است یا ناقطبی. آیا داشتن جفت الكترون ناپیوندی شرط لازم وكافی برای قطبی بودن مولكول است ؟

 یون Br3-   ساختار خطی دارد و زاویه پیوندی آن 180 درجه است  این یون ناقطبی می باشد هر چند که دارای جفت الکترون ناپیوندی است چون جفت الکترون ناپیوندی در وضعیتی قرار دارند که اثر یکدیگر  را خنثی می کنند . بنابر این  داشتن جفت الكترون ناپیوندی شرط لازم وكافی برای قطبی بودن مولكول  نمی باشد

 

8 -  نام FeS2 چیست ؟

 آهن (II) دی سولفید