9-    فرق نم گیر و نم پذیر چیست ؟  چرا نمک های Li معمولا  آبدارند .

 

نم پذیر به جامداتی گفته می شود که که از اتمسفر آب ر ا جذب کرده ودر آن حل شود ومحلول آبی تشکیل دهد مانند CaCl2  ,   NaOH  , FeCl3

برخی اجسام آب را از اتمسفر جذب می کنند ولی در آن حل نمی شوند وبه آن ها نم گیر گفته می شوند ونمونه معمولی آن مس (II) اکسید است (6)

به علت آبپوشی شدید کاتیون کوچک Li+  معمولا نمک های آن آبدارند(7)

 

   ­ 10 -  نقطه جوش O   از F2  بیش تر است چون مولكول O2 بزرگتر است .بیشتر بودن نقطه جوش O2 رانسبت به N2 چگونه توجیه می كنید

 

11-  MnO4- دارای ساختار 4  وجهی است .

        ساختار آن  را رسم كنید

 

    آرایش الکترونی لایه ظرفیت Mn در حالت عادی و بر انگیخته به صورت زیر است  

 

E داشتن جفت الكترون ناپیوندی شرط لازم وكافی برای قطبی بودن مولكول است ؟

 

#

#

#

#

#

 

#

E

E

 

E داشتن جفت الكترون ناپیوندی شرط لازم وكافی برای قطبی بودن مولكول است ؟

 

 

 

 


 

   اتم Mn  در شرایط واکنش از هیبرید d3s استفاده می کند   وساختار 4 وجهی آن دارای 3پیوند داتیو ویک پیوند کووالانسی معمولی است

o

 

o

 

 


Mn

o

o

 

 

 


 12 - با استفاده از طیف نشری چگونه پی برده شد که زیر لایه d  ,  p  ,  s  به تر تیب دارای 1 و 3 و 5 اوربیتال است

. اگر زیر لایه S در میدان مغناطیسی قرا گیرد انشعابی در آن به وجود نمی آید  ولی زیر لایه  d , p به تر تیب دارای 3 و 5 انشعاب می شوند

.

­ 13- اگر مولکول دارای هیچ پیوند کووالانس قطبی نباشد آیا می تواند گشتاور دوقطبی داشته باشد . مولکول CH2Cl2    قطبی  تر  است  یا مولكول  CHCl3  .

 

 در مولکول قطبی PH3 قطبیت پیوند ناشی از جفت الکترون ناپیوندی است چرا که پیوند P- H  ناقطبی می باشد