­ 14 - با توجه به قطبی بودن پیوند(1) در O3 عدد اکسایش هر یک از اتم های اوزون را تعیین کنید .

اکسیژن اتم مرکزی را با توجه به بار قراردادی مثبت روی آن می توان الکترونگاتیو تر از دو اکسیژن کناری در نظر گرفت  وبا توجه به رابطه

Nv - ( nn +  nb) = عدد اکسایش

 عدد اکسایش اتم مرکزی 2- وعدد اکسایش هر کدام از اتم های کناری 1+ می باشد .

 

15 - چرا ساختار Bf3 به صورت غیر اوكتت  پایدار تر از ساختار اوكتت آن است 

 ساحتاری که بار قرادادی کم تری دارد نسبت به ساختاری که بار قرار داردی بیش تری دارد پایدار تر است به همین جهت ساختار غیر اوکتت BF3 پایدار تر است .

 

16 - انرژی پیوند Si - Cl  از انرژی پیوند C - Cl  بیش تر است چرا ؟ نقطه جوش SiCl4 از نقطه جوش CCl4  کم تر است  . چرا

 در Si - Cl به دلیل تشکیل پیوند دوگانه Pp   - dp

 انرژی پیوند بیش تر است  .  مولکول SiCl4 به دلیل  تشکیل پیوند دوگانه Pp   - dp  کوچک تر  از مولکول CCl4   بوده   به همین جهت نیروی بین مولکولی آن ضعیف تر بوده ونقطه جوش کم تری دارد

17 -  چرا اكسیژن به صورت O2 ولی گوگرد به صورت S8 می باشد .

 

به علت بزرگی اتم های گوگرد امكان تشكیل پیوند pp   - pp       امكان پذیر نمی باشد .

 

18- آ یا ممکن است پیوند کووالانس  با شرکت یک الکترون ایجاد شود

 

19- در H2+  پیوند کووالانس با شرکت یک الکترون ایجادمی  شود این ذره یون مولکول هیدروژن نام دارد که در اثر تخلیه الکتریکی ایحاد می شود .

 

19-   ثابت کنید g 1 =   amu  23 10 X 02/6

 جرم یک اتم کربن   می باشد  بنابراین

 

20 -   جرم یك اتم کربن C126   برابر 

19.9269X10-24g وجرم یک اتم He42   برابر

6.6465 X 10-24g است اگر واحد بین المللی جرم اتمی بر اساس He42 دقیقا برابر با 4 تعریف شود جرم اتمی لیتیم را در مقیاس کنونی 6.941  است در مقیاس جدید  تعیین کنید .

 

 

21-   چرا CO2    قابل سوختن نیست

 کربن در CO2  به بالا ترین عدد اکسایش خود رسیده است بنابر این  اکسید نمی شود

 

بخش دو م  شیمی سوم :

 

  1 -   چرا مایع خالص در دمای ثا بتی می جوشد

 

  نقطه جوش مایع به فشار هوا بستگی دارد در فشار معین(ثابت ) نقطه جوش یك مایع ثابت است به شرطی كه خالص باشد

 

2 -  توضیح دهید چرا نقطه انجماد محلول از حلال خالص کم تر است .

 

هنگام انجماد فشار بخار جامد با فشار بخار مایع برابر است . با حل شدن نمك در آب فشار بخار محلول كم می شود ولی فشار بخار یخ تغییر نمی كند بنابرا ین فشار بخار یخ در صفر درجه بیش از فشار بخار محلول می باشد بنابر این یخ به آب تبدیل می شود تا كمبود فشار بخار را حبران نماید پس یخ ذوب می شود ولی محلول منجمد نمی شود  با كاهش دما فشار بخار یخ سریع تراز فشار بخار آب  مایع كاهش می یابد ( چرا ؟)  بنا بر این با سرد شدن فشار بخار آب و یخ در محلول برابر خواهد شد و محلول شروع به انجماد می كند (10).

3 -  در تفكیك هالید های هیدروژن در محلول آبی چرا علامت DS منفی است ؟تغییر انتروپی در مورد كدام واكنش کدام هالید هیدروژن  بیش تر است .

HX(aq)   ®  H+(aq)  + X-(aq)

 منفی بودن علامت DS به علت آبپوشی یون ها می باشد . تغییر انتروپی در مورد واکنش تفکیک HF از همه بیش تر است چون آبپوشی یون های F- شدید تر است