4 رسانایی مولی MgSO4در محلول بسیار رقیق تقریبا  دو برابر NaCl می باشد اما نزول نقطه انجماد آنها  مساوی است(8) چرا ؟ 

 در محلول بسیار رقیق  تعداد  ذرات  در محلول

MgSO4 و  NaCl برابر است به همین جهت نزول نقطه انجماد دو محلول یکسان است  . اما رسانایی مولی MgSO4  دوبرابر رسانایی NaCl است چون یون های آن بار الکتریکی بیش تری دارند . رسانایی محلول یك الكترولیت قوی در غلظت معین به نوع بارآن  نیز بستگی دارد (8)

5 -   مقایسه DH  ,  DE در واکنش های زیر چگونه است

 2C (s)  + O2(g)   ® 2  CO ( g)

( g)   N2 ( g) +3H2( g)   ®  2NH3

 در فرایند اولی  >DH      DE است ولی در فرایند دومی برعكس DH  بزرگ تر است چرا ؟

­ 6 -   Ba SO4( aq)  را رالکترولیت قوی در نظر بگیریم یا ضعیف ؟  Ba SO4( l)   را چطور  ؟

برخی برای  الکترولیت قوی 2 ویژگی در نظر می گیرند .

1 - یونش كامل 2-  ا نحلال پذیری قابل توجه در آب  .   وبرخی یونش  را تنها شرط قوی بودن  الكترولیت می دانند .

Ba SO4( aq)    انحلال پذیری کمی دارد وبا وجودیکه تفکیک كاملی  دارد غلظت یون ها به اندازه ای است که محلول آن عملا رسانای جریان برق نیست . طبق نظر مولفین کتاب درسی شیمی 3 Ba SO4( aq)     الکترولیت ضعیف به شمار می رود . 

Ba SO4( l)    الکترولیت قوی می باشد

7 - DH تبخیر آب بیش تر است یا DE  تبخیر آب ؟  DS فرایند تبخیر آب بیش تر است یا بنزن 

DH تبخیر آب بیش تر است چون هنگام تبخیر آب مقداری از گرما صرف انجام کار می شود  .

DS فرایند تبخیر آب بیش تر است چرا ؟ (9)

8 - چر اگرما از جسم سرد به جسم گرم منتقل نمی شود

 چون چهانDS  کمیتی منفی می شود  چرا ؟

برای اطلاعات بیش تر به كتاب شیمی عمومی دكتر علی افضل  صمدی (چاپ جدید) مراجعه كنید

 9 -  با افزایش دما فشار بخار جامد بیش تر زیاد می شود یا فشار بخار مایع 

فشار بخار جامد چرا ؟

10      هر گاه تحولی در دمای ثابت انجام شود  انرژی درونی سیستم چه تغییری می كند

تغییر نمی کند به شرطی که تغییر فازی صورت نگیرد

11-  كدام یك انتروپی بیشتری دارد H2SO4(l) یا   H2SO4(aq) چرا ؟

H2SO4(l) چون آبپوشی با کاهش انتروپی همراه است. انتروپی H2SO4(aq) برابر 20ژول كلوین بر مول وانتروپی H2SO4(l) برابر 157ژول كلوین بر مول است (10)

12-  از نظر DS  , DH    , DG  پایدار ترین حالت آب کدام است

 ازنظر DG پایدارترین حالت آب مایع از نظر DH جامد واز نظر DS بخار پایدار ترین حالت آب می باشد

13 آیا انرژی واکنش با گرمای واکنش تفاوت دارد . انرژی واكنش مفهومی كلی دارد در حالی كه گرما شكل خاصی از انرژی است

14 - محلول HF 001/0 مولار از محلول KCl  001/0 مولار تفکیک یونی کم تر ولی رسانایی بیش تر دارد چرا ؟ رسانایی علاوه بر تعداد یون به نوع یون هم بستگی دارد .   رسانایی یون [H+] از همه یون ها بیش تر است. چرا ؟