15 -  چرا DS فرایند  1 از 2  بیش تر است

 


1 )   Na+(aq) + Cl-(aq) NaCl(s)  ®

 

2 )  CaF2( s)   ®  Ca2+ (aq) + 2F-(aq)

 در فرایند 2 با وجودیكه تعداد یون های حاصل از تفكیك بیش تر است   به علت آبپوشی  شدید یون F- با كاهش بی نظمی همراه است  در فرایند 2  بر خلاف قرایند 1علامت DS منفی می باشد

 16- درشرایط اسناندار سنتز گلوكز از كربن دی اكسید و اب و سنتز پروتئین از اسید آمینه  دارای DS<0 و DH>0می باشد اما برای ادامه زندگی این دو فرایند ب

 

باید انجام شود با توجه به قانون دوم ترمودینامیك زندگی چگونه می تواند وجود داسته باشد

 موجودات زنده ی ذره بینی نیاز به یك منبع انر‍ی بیرونی دارند تا نظم لازم را ایجاد نمایند(10).

 

17-  در بین هالید های هیدرو‍ن HF بالاترین نقطه جوش را دلرد  . بیشرین انتالپی تبخیر را كدام ها لید هیدرو‍ن دارد.

انتالپی تبخیر HF از همه كم تر است چون پیوند های هیدرو‍زنی مجددا  در فلز گازی تشكیل می شوند

انتالپی تبخیر

هالید هیدرو‍‍‍ ‍‍زن

7.5 kj/ mol

HF

16.1 kj/ mo

HBr

17.6kj/mol

HCl

19.7kj/mol

HI

 

 

 

 

 

 

18-   چرا فشار ر ا كمیتی شدتی می دانیم

 

 اگر گاز درون محفظه را با یك دیوار در میان محفظه به دو بخش مساوی تقسیم كنیم فشار گاز در هریك از این دو بخش با مقدار فشار در آغاز كار برابر است . پس فشار كمیتی شدتی است .  اگر مقداری گاز را به یك سیلند با پیستون متحرك وارد كنیم مقدار گاز افزایش می یابد اما فشار گاز زیاد نمی شود . با وارد كردن گاز به ظرف در بسته نمی توان شدتی بودن فشار را ثابت نمود  چون در ظرف سربسته حجم تغییر نمی كند و مقداری بودن حجم نقص می شود . 

 

بخش سوم  ( شیمی پیش دانشگاهی )

1 -  خاصیت اسیدی  :SO2 در واکنش زیر با توجه به نظریه لوویس چگونه قابل توجیه است

SO2   +   H2O  D    H2SO3

 

 اتم S  دارای بار قرار دادی مثبت می باشد ومیتواند پذیرنده جفت الكترون ناپیوندی آب باشد   

 

­ 2  آیا  می توان خاصیت اسیدی یا بازی  آلومینیوم هیدروكسید را توسط نظریه برونستد توجیه كرد ؟

Al(OH)3(H2O)3 OH- ®Al(OH)4-(H2O)2 + H2O

 Al(OH)3(H2O)3  +H3O+ ® Al-(H2O)6 +3 H2O

با توجه به واكنش های  بالا  نظر شما چیست