3 -  چرا هیدروكسیدهای آمفوتر هم با اسید قوی وهم با باز قوی واكنش می دهند ؟

 در این تركیب ها قدرت پیوند O – H با M – O تقریبا برابر است وامكان شكستن هردو نوع پیوند وجود دارد یكی از تفكیك ها با حضور یك اسید قوی ودیگری با حضور یك باز قوی صورت می گیرد

MOH + H+ D  M+ + H2O

MOH + OH-  D  MO- + H2O

 

 

4-  E , K    هردو كمیت هایی شدتی اند چرا ولتاژ واكنش با ضرب كردن آن در یك عدد تغییر نمی كند 

 با توجه به رابطه نرنست قابل توجیه است   برای اطلاعات بیش تر به شیمی تجزیه اسكوك جلد دوم مراجعه كنید

5 - چرا محلول آبی هیج اکسید یونی وجود تدارد

  به علت آبكافت شدید O2-   (1)

O2-(s)  +H2O   D  2OH-    K  =  1022

 

6 - با توجه به اینکه بافر خون به طور عمده مربوط به بافر  اسیدی  CO2(aq)  , HCO3-   می باشد چرا PH   خون برابر 4/7 می باشد

 در بافر خون  غلظت-   HCO3 از غلظت CO2(aq)   به مراتب بیش تر است

 

7 -  با توجه به اینکه ساختار H2O  ,  H2S یکسان است چرا آب بر خلاف H2S به عنوان اسید دی پروتیک عمل نمی کند

 در محلول آبی بازی قوی تر از OH وجود

  

8 چرا جذب سطحی مولکول اتان از اتن کم تر است

 مولکول اتان به علت ساختار فضایی نمی تواند به خوبی جذب كاتالیز گر شود در حالی كه اتن ساختار مسطح دارد وبه خوبی می تواند با كاتالیزگر تماس بر قرار كند

 

9 -  100 میلی لیتر اسید HA 0.1    مولار با درجه تفکیک 40 %با 100 میلی لیتر اسید HA    1/0    مولار با درجه تفکیک 20 %را با سود خنثی می کنیم مقدار سود مصرفی را در دوحالت مقایسه کنید

 برابر است  . تعداد مول های  اسید  در دو حالت برابر است .بنابراین مقدار سود مصرفی در دوحالت یكسان است . درجه تفكیك نقشی در این مورد ندارد

 

11- چرا فنول فتالئین در محیط قلیایی غلیظ بی رنگ است

 در محیط قلیایی غلیظ ساختار  فنول فتالئین تغییر می كند .

 

12- چرا در سلول دانز آند را از آهن انتخاب نمی کنند و چرا کاتد را از آهن انتخاب می کنند

   گاز كلری كه در آند آزاد می شود بر آهن اثر می كند.  وعلت انتخاب آهن در كاتد این است كه فلز قلیایی بر اهن اثر ندارد واز نظر اقتصادی استفاده از آهن مقرون به صرفه است

 

11 -   با توجه به اینکه واکنش

MnO2   + 4HCl  ®  MnCl2  + Cl2   + H2O

دارای  E0  =  -1.3 می باشد چگونه از این واکنش در تهیه کلر استفاده می شود

   در این واكنش اسید به كار رفته بسیار غلیظ می باشد . و E0 واكنش با استفاده از اسید غلیظ كمیت مثبتی می شود .

 

12 -    گلیسین  را می توان به علت تشکیل یون دوقطبی  NH3+CH2COO-  یک نوع نمک در نظر گرفت آیا اتنظار دارید محلول آن در آب رسانا باشد

 خیر