13 چرا قدرت اسیدی یدیک اسید از پر یدیک اسید بیش تر است .H6TeO6  اسیدی چند ظرفیتی است

 

  قدرت اسید ها  می توان برمبنای بار قرار دادی مقایسه نمود اسیدی كه اتم مركزی آن بار قراردادی بیش تری دارد قدرت اسیدی بیش تری دارد . بار قراردادی یدیك اسید بیش تر است.   H6TeO6   اسیدی دی پروتیك است .

 

14 چگونه می توان  E0  فلز های قلیایی را تعیین کرد

به روش معمول نمی توان E0  فلز های قلیایی را تعیین كرد . به روش غیر مستقیم ( سیكل بورن هابر ) امكان پذیر است

aq)   شودباتوجه به اینكه E0 كاهش آن از منیزیم كم تر است

 خیر  ، به جای یون Mg2+(aq)    آب كاهس می یابد 

 

14- چه موقع میتوان از مقدار آلفا هنگام تعیین ثابت یونش اسیددر رابطه زیر  صرفنظر کرد

  طبق قاعده 5%   اگر  مقدار در صد تفكیك كم تر یا مساوی 5% بود   مقدار  a آنقدر كوچك است به طوریكه می توان از مقدار آلفا صرفنظر کرد (10)

 

اكر Ka  100  > غلظت اسید باشد می توان از مقدار آلفا صرفنظر کرد (12)

 

16-  PH محلول 7-10 ´   1 مولار HCl را تعیین كنید

غلظت یون هیدرونیوم حاصل از یونش اسید مقدار كمی است  بنابر این غلظت یون هیدرونیوم حاصل از  خود یونش آب در غلظت كل H3O+ تاثیر گذلر است

HCl  + H2O    ®    H3O+   +  Cl-        

           7-10 ´   1          7-10 ´   1

 2H2O     D H3O+   + OH - 

             [ 1´ 10-7 + x]

KW   = [ H3O+] [OH -]     

1X10-14    =   ( 1x10-7  +x) (x)  

X2  -  1´  10 -7  + 1.62 x10 -7   =  2.62 ´10 -7

 X     =  1.63 x 10-7      

[ H3O+]  = 1´  10-7   + 1.62´10-7  =  2.62´ 10 7

 

 

 ­ 17 -  محلول Na2SO4 در آب چه خاصیتی دارد

 

محلول Na2SO4 در آب كمی خاصیت بازی دارد . یون سولفات می تواند آبكافت شود

 

       18 -  فشار گاز به نوع مولكول های گاز بستگی ندارند . در حالی كه گاز سنگین تر انتظار می رود نیروی بیش تری ایجاد كند . این رفتار را چگونه توجیه می كنید

 .

  گاز سنگین تر در مقابل سرعت حركت آن كم تر است

 

 

19-  پتانسل  كاهش آب را چه عددی در نظر بگیریم ؟

 در مجلول خنثی

H2O  + 2e ® H2  + 2OH   E =  -0.4142

 در محلول باز یك مولار

 

H2O  + 2e ® H2  + 2OH   E0 =  - 0.832

 در محلول اسید یك مولار

 

? محمد مهدی اصغری