الکترولیت قوی را می توان از دو دید گاه تعریف نمود : از دید گاه رسا نش الکتریکی  و از دید گاه درجه تفکیک یونی

 الکترولیت قوی از دید رسانش الکتریکی :

الکترو لیت قوی تركیبی  است که محلول آن رسانای خوبی برای جریان الکتریسیته با شد . این بیان بیش تر جنبه تاریخی دارد و چنانچه شرایط یکسانی از غلظت ودما مورد سنجش قرار نگیرد ارزیابی درستی صورت نگرفته است.چون رسانش الکتریکی محلول بسیار رقیقی ازHCl ممکن است از رسانش الکتریکی محلولی از HF با غلظت متوسط کمتر باشد.در حالیکه می دانیم HCl الکترولیت قوی ولی HF الکترولیت ضعیف است.

الکترولیت قوی از دید درجه تفکیک یونی :

از این دید گاه الکترولیت قوی الکترولیتی است که در دما و غلظت یکسان درجه تفکیک یونی آن در محلول نزدیک به یک با شد  . در بسیاری موارد مقایسه الکترولیت قوی بر مبنای درجه تفکیک یونی و رسانش الکتریکی به نتیجه یکسانی می انجامد ودر مواردی هم به نتایج متفاوتی می رسیم .مثلامحلول یک مولار HCl   از محلول یک مولار HF  بر اساس هر دو معیار  الکترولیت قوی تری است چون هم  درجه تفکیک یونی و هم رسانش الکتریکی HCl  بیش تر  است. ودر مواردی هم به نتایج متفاوتی می رسیم , اما اگر بخواهیم محلول الکترولیت قوی را از بین محلول M001/0 HF و محلول M001/0 KCl انتخاب کنیم با مشکل مواجه می شویم , چون از نظر درجه تفکیک KCl الکترولیت قوی تری است زیرا   درجه تفكیك   آن را می توان 1 در نظر گرفت ولی برای محلول HF مقدار 1 > a می با شد.

             اگر رسانش الکتریکی را مبنای مقایسه قرار دهیم , چون رسانش ویژه الکتریکی محلول M001/0 HF در دمای یکسان از رسانش ویژه محلول M001/0 KCl بیش تر است .بنابر این HF الکترولیت قوی تری محسوب می شود چون با وجودیکه در محلول  M001/0 HF تعداد یون های مثبت ومنفی کم تر  است اما رسانایی  ویژه الکتریکی HF بدلیل تولید یون های H3O +   از رسانایی  ویژه الکتریکی KCl بیش تر است . رسانایی یون علاوه بر تعداد وتحرک یون به نوع یون نیز بستگی دارد  رسانایی ویژه الکتریکی H3O +(aq)  در دما و غلظت یکسان بیش از 5 برابر رسانایی الکتریکی  k+(aq) است .بیش ترین رسانایی را  یون های  H3O +   وپس از آن OH -   دارند .

رسانایی ویژه الکتریکی که با نماد (k)  نشان داده می شود برای محلول 1.3´10 -5 M    AgCl برابر است

 با kAgCl  = 1.8´ 10 -6 W -1 Cm -1  و رسانایی ویژه الکتریکی محلول استیک اسید با همان غلظت 1.3´10 -5 M  برابراستبا 6W -1 Cm kC H3COOH =5.1´10-6  بنابر این از دید رسانش محلول استیک اسید از محلول AgCl   الکترولیت قوی تری است ؟؟

برای رفع این مشكل دیدگاه سومی هم درمورد الكترولیت قوی وجود دارد(1) 

از نظر این دیدگاه در تعریف  الكترولیت قوی ، دوویژگی را باید مد نظر قرار دهیم :

1-  درجه تفكیك بالا   2 -  غلظت یونی قابل توجه تا حدی كه محلول رسانای جریان برق به نظر برسد

 با این تعریف جامد های یونی نامحلولی مانند AgCl  ,  BaSO4  با وجودیكه درجه تفكیك یونی كامل دارند ولی چون غلظت یون های موجود در آب به اندازهای ناچیز است كه توان حمل ونقل بار الكتریكی كافی را تا مرز ایجاد رسانایی قابل ملاحظه ندارند ،   و از نظر این دیدگاه AgCl  ,  BaSO4  الكترولیت ضعیف  می باشند  

. 1 -     الكتروشیمی مقدماتی مرتضی خلحالی