انتروپی  از کلمه   یونانی entropia گرفته شده است که  معنای آن جهت دادن است  انتروپی را با یکای  j.mol-1 k-1

 می سنجند.

 هر اندازه جنبش های گرمایی ماده بیشتر باشد انتروپی بیش تر است .   ذره های ماده در حالت بخار  یا گاز  از حرکت های انتقالی  و چرخشی و ارتعاشی برخوردارند  به همین دلیل انتروپی ماده در این حالت بیش تر است .

  انتروپی ماده تابع حجم ودمای ماده است  هر اندازه حجم اشغال شده از طرف یک ماده بیش تر باشد  انتروپی آن نیز بیش تر است .

یک مول از هر ماده شیمیایی خالص خواه عنصر یا ترکیب  در دما وفشار معین انتروپی معینی دارد .  

 انتروپی یک تابع ترمودینامیکی و یک تابع حالت  بوده ومیزان آشفتگی سیستم را نشان می دهد  . انتروپی یک کمیت مقداری و جمع پذیر می باشد .

 تغییر انتروپی هر فرایندی که می تواند اتفاق بیفتد همیشه دارای این شرط است که

DSکل ))  =   DS ( سیستم )+  DS ( محیط )   0 

 در اینجا DSکل تغییر انتروپی کل جهان است که شامل سیستم ومحیط اطراف آن است .

 انتروپی کل هرگز نمی تواند کاهش یابد  این بدان معنی نیست که انتروپی سیستم یا محیط در جریان فرایند نمی تواند کاهش یابد  بلکه به این معنی است که اگر انتروپی یکی ار آنها کاهش یافت دیگری باید آنقدر افزایش یابد که حاصل جمع تغییرات انتروپی برابر با صفر یا مثبت شود

 تابع حالت S بوسیله رابطه زیر بیان می شود

DS  =    q / T

از آنجاییکه در یک حجم بزرگ در مقایسه با حجم کوچک به

اشکال مختلفی می توان مولکول ها را توزیع نمود در این صورت اگر این توزیع های مختلف از نظر انرژی مزیتی بر یکدیگر نداشته باشند مولکول ها ترجیح می دهند که در حجم بزرگ پراکنده شوند.اما در صورت کنش های متقابل بین مولکولی نسبتا قوی توزیع هایی که در آن ها مولکول ها در یک حجم کوچک متمرکز شده اند از لحاظ انرژی ترجیح داده می شوند.در این صورت مولکول ها ممکن است نزدیک یکدیگر باقی بمانند و یک فاز متراکم مایع یا جامد را به وجود آورند.

 

انرژی  وماده تمایل به پراکنده شدن دارند منظور از پراکندگی پخش  شدن  به طریق غیر منظم است اگر انرژی سیستمی را ترک کند  بیش تر پراکنده می شود  زیرا در تمام محیط به صورت حرکت گرمایی هرج ومرج گونه  پخش شده است .  بنابراین واکنش خود به خودی از این جهت نیست که

  انرژی از دست داده است  بلکه از این  جهت است که جهان بی نظم شده است(3).  انرژی آزاد شده از سیستم  خود دراین افزایش بی نظمی سهیم است . در انحلال گرماگیر چون انرژی وارد سیستم می شود  بی نظمی محیط کاهش می یابد  وانرژی متمرکز می شود .  اما بی نظمی سیستم  افزایش می یابد و افزایش بی نظمی سیستم باید از کاهش بی نظمی محیط بیشتر باشد  در غیر این صورت  انحلال امکان پذیر نمی باشد .