1 -  میانگین عدد اکسایش S در S2O82-  چه قدر است

E  6+   بالاترین عدد اکسایش یک عنصر معمولا برابر  تعداد الکترون لایه ظرفیت آن می باشد

 

2-  عدد اکسایش اتمهای S در S2O32-  را تعیین کنید

E    5+  و 1- می باشد

 

3 -   عدد اکسایش اتمهای کبالت  در +2CO (H2O)6 و 

 CO (NH3)6    را تعیین کنید

E   به ترتیب 2 و صفر می باشد

 

4 -  چرا متانوییک اسید HCOOHخاصیت کاهندگی دارد

E چون  تنها اسیدی است که دارای گروه آلدهیدی  می باشد

 

5 - پتانسیل کاهش H2 در محلولی با PH  = 1   چه قدر  می باشد

E  منفی می باشد

6 -  4 -  E , K    هردو كمیت هایی شدتی اند چرا ولتاژ واكنش با ضرب كردن آن در یك عدد تغییر نمی كند  با توجه به رابطه نرنست قابل توجیه است   برای اطلاعات بیش تر به شیمی تجزیه اسكوك جلد دوم مراجعه كنید  .

 

 آیا قانون هس در مورد E o   صادق است

 خیر چون E o    کمیتی شدتی است

 

7-    در سلول (روی مس )  آیا  یونهای Cu2+  از دیواره متخلخل عبور می کنند ؟ یون های Zn2+   چطور

  E    خیر   - بلی

 

8- در سلول ( روی مس ) تغییرات زیر چه اثری بر ولتاژ سلول دارد

1 )  غلظت یون های مس وروی را 2 برابر کنیم  

E  بدون تغییر

2 ) فقط غلظت یون های روی را 2 برابر کنیم

E  کاهش   

3 ) فقط غلظت یون های مس را 2 برا بر کنیم

E  افزایش    

L   اگر غلطت یون های اطراف كاتد و آند را در نیم سلول نقره   مس دوبرابر كنیم  آیا ولتاژ سلول تغییر می كند

  E   بلی    

 

9 -  با افزایش غلظت یونها ی کلر و آهن پتانسیل کاهش آن ها  چه تغییری می کند

E  اولی کاهش دومی افزایش  

10 -  فرایند  +  Fe2+  E o > o +  Fe3+  à  Sn4+  Sn2+

  یک فرایند انجام پذیر بوده  قوی ترین اکسنده و   قوی ترین  کاهنده  را تعیین کنید

E  قوی ترین اکسنده  Fe3+ و  قوی ترین  کاهنده Sn2+

یک واکنش اکسایش کاهش به طرف اکسنده و کاهنده ضعیف تر پیش می رود

11 -   آیا فلز سدیم می تواند  جایگزین  Mg2+(aq)  در ترکیب آن شود

E  از نظر تئوری بلی  ولی عملا خیر  

 

12 -   چرا  E o  سلول غلظتی برابر صقر است

 چون نیم واکنش اکسایش و کاهش آن عکس یکدیگرند

 

13 -  آیا جمله  های زیر درست است

  آ ) در سلول غلظتی هرچه تعداد الکترون مبادله شده و نسبت

   بیش تر باشد E سلول بیش تر است

 

ب -  ولتاژ سلول غلظتی آهن 1 مولار و 1/0 مولار از ولتاژ سلول غلظتی آهن 1/0 مولار و 01/0 مولار بیش تر است چون اختلاف پتانسیل دو نیم سلول آن بیش تر است

E    آ    خیر    ب هم خیر

 

14 -  در سلول غلظتی آهن E o سلول غلیظ ( 1مولار ) برابر 44/0 است E o سلول رقیق ( 1/0مولار )  چه قدر است

  E   برابر  47/0    مولار می باشد

 

15-  محل تشکیل زنگ آهن نزدیک پایگاه کاتدی است  یا آندی

E  کاتدی   چرا ؟

 

16-   چرا سلول دانز  از آند گرافیتی و کاتد  آهنی تشکیل شده است

E   اگر آند ازآهن  باشد با گاز کلر واکنش می دهد  و کاتد را آهن انتخاب می کنند چون  ارزان تر از گرافیت است و فلز قلیایی بر آن اثر ندارد

17 -   چرا   کریولیت را نمی توان سنگ معدن آلومینیوم به حساب آورد

E  چون مقدار Al آن بسیار کم است

 

18-  آیا  در اثر برقکافت AlCl3 (l)  یا AlCl3 (aq)    می توان آلومینیوم تهیه کرد 

   E   خیر  -  خیر