19 - در برقکافت NaOH مانند H2SO4  فقط آب اکسایش و کاهش می یابد و PH محلول به ترتیب  چه تغییری می کند  

E   افزایش  -  کاهش

 

نکته : اگر در برقکافت یک الکترولیت در کاتد وآند فقط آب کاهش و اکسایش یابد

1 )   اگر محلول اسیدی است PH کاهش می یابد

2 )  اگر محلول بازی باشد PH افزایش می یابد

3 )  اگر نمک خنثی باشد PH ثابت اما محلول نمک غلیظ تر می شود

20 -   در برقکافت محلول غلیظ CuCl2   غلظت محلول  چه تغییری می کند

E  کاهش می یابد

   21 - ضمن بر قکافت AgNO3(aq) 

  آ  )   PH  چه تغییری می کند

 ب ) با آزاد شدن 2/11 میلی لیتر گاز O2    جرم کاتد  چه قدر افزایش می یابد

E  کاهش  -   216/0 گرم

 

22 -  آیا برای تعیین پتانسیل الکترود استاندارد همیشه لازم است از سلولی که شامل  الکترود استاندارد هیدروژن است استفاده کنیم

  E   خیر

 23 -  واکنش H2  با O2 در دمای اتاق انجام نمی شود چرا این واکنش در سلول سوختی انجام می شود

E  کاتالیزگر های به  کار رفته در الکترودهای گرافیت  باعث کاهش انرژی فعال سازی واکنش شده وسرعت واکنش را زیاد می کند

 

 24 چرا افزودن CaCl2  نقطه ذوب NaCl را کاهش می دهد

E  افزودن حل شونده غیر فعال باعث کاهش نقطه ذوب حلال می شود

 

25 -  اگر در سلول غلظتی به جای Fe2+ از  Zn2+ با همان غلظت استفاده کنیم ولتاژ سلول چه تغییری می کند  اگر از Ag+ استفاده کنیم چطور ؟

E  اولی تغییر نمی کند   دومی افزایش می یابد   

 

26 -     ولتاژ لازم برای برقکافتNaCl (l) کدام عدد می تواند باشد   7./4-  یا   7./4 + ولت

E     7./4-   ولتاژ سلول الکترولیتی کمیتی منفی است

 

27 -     آیا سلول الکترولیتی را می شناسید که واکنش انجام شده در کاتد و آند عکس یکدیگر باشند  سلول گالوانی چطور

 در  پالایش مس و آبکاری   واکنش انجام شده در کاتد و آند عکس یکدیگر ند  ودر سلول گالوانی ( غلظتی )  هم همینطور

 

28 چگونه می توان  E0  فلز های قلیایی را تعیین کرد

به روش معمول نمی توان E0  فلز های قلیایی را تعیین كرد . به روش غیر مستقیم ( سیكل بورن هابر ) امكان پذیر است

 

29 -   با توجه به اینکه واکنش

MnO2   + 4HCl  ®  MnCl2  + Cl2   + H2O

دارای  3/1-  = E o  می باشد چگونه از این واکنش در تهیه کلر استفاده می شود

   در این واكنش اسید به كار رفته بسیار غلیظ می باشد . و E0 واكنش با استفاده از اسید غلیظ كمیت مثبتی می شود

 

30 -   با توجه به رابطه نرنست آیا ممکن است در سلول غلظتی  m  برابر  n    نباشد

 

E  بلی  مثال بزنید
 

31 -  در سلول گالوانی آیا می توان به جای پل نمکی از دیواره متخلخل استفاده کرد؟  از سیم مسی چطور ؟

E  بلی  -  خیر