پیام شیمی

شنبه 5 فروردین 1391

19 - در برقکافت NaOH مانند H2SO4  فقط آب اکسایش و کاهش می یابد و PH محلول به ترتیب  چه تغییری می کند  

E   افزایش  -  کاهش

 

نکته : اگر در برقکافت یک الکترولیت در کاتد وآند فقط آب کاهش و اکسایش یابد

1 )   اگر محلول اسیدی است PH کاهش می یابد

2 )  اگر محلول بازی باشد PH افزایش می یابد

3 )  اگر نمک خنثی باشد PH ثابت اما محلول نمک غلیظ تر می شود

ادامه مطلب

 • نظرات() 
 • شنبه 5 فروردین 1391

  1 -  میانگین عدد اکسایش S در S2O82-  چه قدر است

  E  6+   بالاترین عدد اکسایش یک عنصر معمولا برابر  تعداد الکترون لایه ظرفیت آن می باشد

   

  2-  عدد اکسایش اتمهای S در S2O32-  را تعیین کنید

  E    5+  و 1- می باشد

   

  3 -   عدد اکسایش اتمهای کبالت  در +2CO (H2O)6 و 

   CO (NH3)6    را تعیین کنید

  E   به ترتیب 2 و صفر می باشد

   

  4 -  چرا متانوییک اسید HCOOHخاصیت کاهندگی دارد

  E چون  تنها اسیدی است که دارای گروه آلدهیدی  می باشد

   

  5 - پتانسیل کاهش H2 در محلولی با PH  = 1   چه قدر  می باشد

  E  منفی می باشد

  ادامه مطلب

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 2 شهریور 1390

   انتروپی وحالت فیزیکی

   

   با تغییر حالت فیزیکی انتروپی دستخوش تغییر می شود به عنوان مثال انتروپی  یخ کم تر  از آب مایع  وانتروپی آب مایع کم تر از بخار آب است

  فراوانی حضور یک مولکول آب در یک نقطه معین از یک ظرف محتوی بخار آب خیلی کم تر از حالتی است که H2O  به صورت مایع باشد  از این رو انتروپی گاز از مایع بیش تر است

  ماده شیمیایی

  s

  l

  g

  SO2

  12.5

  22.9

  61.3

   

   با داشتن  انتروپی مواد شرکت کننده در واکنش از رابطه زیر می توان انتروپی واکنش را تعیین کرد(6).

   

   به عنوان مثال ∆S0 واکنش

   برابر است با

    انتظار داریم   ∆S0  در واکنش خنثی شدن  منفی باشد چون در واکنش خنثی شدن   دو یون به یک مولکول تبدیل می شود  علت  این است که  یون های H+  ,  OH- در محلول به صورت آبپوشیده هستند وقتی آن ها با هم ترکیب می شوند مولکول  های  آبی که  در اطراف آن ها  ردیف شده اند آزاد می شوند و این امر به عنوان یکی از عوامل افزایش بی  نظمی در واکنش خنثی شدن است

  H+( aq) + OH-(aq)     H20(l)

   طبق قراردارد انتروپی استاندارد و انتالپی استاندارد تشکیل یون H+ برابر صفر است

  ادامه مطلب

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 2 شهریور 1390

  انتروپی واندازه اتم

  گاز تک اتمی نه ارتعاش دارد ونه چرخش  بنابراین تمام بی نظمی انرژی آن باید مربوط به حرکت انتقالی آن باشد . بنا بر انچه نظریه جنبشی به ما می گوید  عده را ههایی که که یک ذره می تواند انرژی معینی از انتقال را برای خود محفوظ بدارد بستگی به جرم ذره دارد . هرجه حرم ذره بزرگ تر شود بسته های انرژی کوچک تر می شوند .  یعنی وقتی مقدار معینی انرژی انتقالی بین یک مول ذرات سنگین توزیع می شود بی نظمی بیش تری به وجود میآورد تا وقتی همان انرژی انتقالی بین ذرات سبک توزیع می گردد. اگر مولکول هایی را که مشابه هستند ولی اندازه های مختلف دارند با هم مقایسه کنیم بستگی وزن را با انتروپی می بینیم .

  ادامه مطلب

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 2 شهریور 1390

   آنتروپی  و انحلال پذیری

    مقایسه انحلال پذیری مواد بر اساس تغییرات انتروپی قابل توجیه است .

  به عنوان مثال تغییرات انتا لپی انحلال  سدیم کلرید و کلسیم فلوئورید در آب به هم نزدیک است .

  NaCl ( s)    Na+(aq) +  Cl-(aq)   ∆H  =  +0.9Kcal.mol-1

  CaF2(s)    Ca2+(aq)  +  2F-(aq) ∆H  = +1.5Kcal.mol-1

  ادامه مطلب

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 2 شهریور 1390

  انتروپی  از کلمه   یونانی entropia گرفته شده است که  معنای آن جهت دادن است  انتروپی را با یکای  j.mol-1 k-1

   می سنجند.

   هر اندازه جنبش های گرمایی ماده بیشتر باشد انتروپی بیش تر است .   ذره های ماده در حالت بخار  یا گاز  از حرکت های انتقالی  و چرخشی و ارتعاشی برخوردارند  به همین دلیل انتروپی ماده در این حالت بیش تر است .

    انتروپی ماده تابع حجم ودمای ماده است  هر اندازه حجم اشغال شده از طرف یک ماده بیش تر باشد  انتروپی آن نیز بیش تر است .

  ادامه مطلب

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 2 شهریور 1390

    آشنایی با برخی مفاهیم ترمودینامیکی

  سیستم ومحیط

  جهان مادی را در ذهن خود به سیستم  ( قسمتی که موردبررسی ماست ) و محیط اطراف سیستم تقسیم کنیم .

   در ترمودینامیک حتما باید سیستم را تعیین ومشخص کنیم اگر این کار انجام نشود در واقع تمام این روابط بی معنی است.

   سیستم ممکن است پیجیده باشد وشامل انواع ماشین ها ودستگاه ها باشد ویا ممکن است بسیار ساده باشد وتنها مقداری از یک ماده همگن مانند حجم مشخص هوارا شامل شود .آنچه به سیستم نسبت داده می شود به منظور راحتی کار است وبه موضوع مورد بررسی بستگی دارد

  ادامه مطلب

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 2 شهریور 1390

   

   الکترولیت قوی را می توان از دو دید گاه تعریف نمود : از دید گاه رسا نش الکتریکی  و از دید گاه درجه تفکیک یونی

  ادامه مطلب

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 2 شهریور 1390

  13 چرا قدرت اسیدی یدیک اسید از پر یدیک اسید بیش تر است .H6TeO6  اسیدی چند ظرفیتی است

   

    قدرت اسید ها  می توان برمبنای بار قرار دادی مقایسه نمود اسیدی كه اتم مركزی آن بار قراردادی بیش تری دارد قدرت اسیدی بیش تری دارد . بار قراردادی یدیك اسید بیش تر است.   H6TeO6   اسیدی دی پروتیك است .

   

  14 چگونه می توان  E0  فلز های قلیایی را تعیین کرد

  به روش معمول نمی توان E0  فلز های قلیایی را تعیین كرد . به روش غیر مستقیم ( سیكل بورن هابر ) امكان پذیر است

  ادامه مطلب

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 2 شهریور 1390

  3 -  چرا هیدروكسیدهای آمفوتر هم با اسید قوی وهم با باز قوی واكنش می دهند ؟

   در این تركیب ها قدرت پیوند O – H با M – O تقریبا برابر است وامكان شكستن هردو نوع پیوند وجود دارد یكی از تفكیك ها با حضور یك اسید قوی ودیگری با حضور یك باز قوی صورت می گیرد

  MOH + H+ D  M+ + H2O

  MOH + OH-  D  MO- + H2O

  ادامه مطلب

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 2 شهریور 1390

  15 -  چرا DS فرایند  1 از 2  بیش تر است

   


  1 )   Na+(aq) + Cl-(aq) NaCl(s)  ®

   

  2 )  CaF2( s)   ®  Ca2+ (aq) + 2F-(aq)

   در فرایند 2 با وجودیكه تعداد یون های حاصل از تفكیك بیش تر است   به علت آبپوشی  شدید یون F- با كاهش بی نظمی همراه است  در فرایند 2  بر خلاف قرایند 1علامت DS منفی می باشد

  ادامه مطلب

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 2 شهریور 1390

   

  4 رسانایی مولی MgSO4در محلول بسیار رقیق تقریبا  دو برابر NaCl می باشد اما نزول نقطه انجماد آنها  مساوی است(8) چرا ؟ 

   در محلول بسیار رقیق  تعداد  ذرات  در محلول

  MgSO4 و  NaCl برابر است به همین جهت نزول نقطه انجماد دو محلول یکسان است  . اما رسانایی مولی MgSO4  دوبرابر رسانایی NaCl است چون یون های آن بار الکتریکی بیش تری دارند . رسانایی محلول یك الكترولیت قوی در غلظت معین به نوع بارآن  نیز بستگی دارد (8)

  ادامه مطلب

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 2 شهریور 1390

  ­ 14 - با توجه به قطبی بودن پیوند(1) در O3 عدد اکسایش هر یک از اتم های اوزون را تعیین کنید .

  اکسیژن اتم مرکزی را با توجه به بار قراردادی مثبت روی آن می توان الکترونگاتیو تر از دو اکسیژن کناری در نظر گرفت  وبا توجه به رابطه

  Nv - ( nn +  nb) = عدد اکسایش

   عدد اکسایش اتم مرکزی 2- وعدد اکسایش هر کدام از اتم های کناری 1+ می باشد .

   

  15 - چرا ساختار Bf3 به صورت غیر اوكتت  پایدار تر از ساختار اوكتت آن است 

   ساحتاری که بار قرادادی کم تری دارد نسبت به ساختاری که بار قرار داردی بیش تری دارد پایدار تر است به همین جهت ساختار غیر اوکتت BF3 پایدار تر است .

  ادامه مطلب

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 2 شهریور 1390

  9-    فرق نم گیر و نم پذیر چیست ؟  چرا نمک های Li معمولا  آبدارند .

   

  نم پذیر به جامداتی گفته می شود که که از اتمسفر آب ر ا جذب کرده ودر آن حل شود ومحلول آبی تشکیل دهد مانند CaCl2  ,   NaOH  , FeCl3

  برخی اجسام آب را از اتمسفر جذب می کنند ولی در آن حل نمی شوند وبه آن ها نم گیر گفته می شوند ونمونه معمولی آن مس (II) اکسید است (6)

  به علت آبپوشی شدید کاتیون کوچک Li+  معمولا نمک های آن آبدارند(7)

   

     ­ 10 -  نقطه جوش O   از F2  بیش تر است چون مولكول O2 بزرگتر است .بیشتر بودن نقطه جوش O2 رانسبت به N2 چگونه توجیه می كنید

   

  ادامه مطلب

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 2 شهریور 1390

    بخش اول شیمی سال دوم : 

   1 -  در مولکول قطبی HCl   عمده ترین نیروی بین مولکولی چیست ؟  نیروی لاندن   یا نیروی دو قطبی - دو قطبی  چه دلیلی می توان ارائه داد .

   

  برهم کنش لاندن در بین مولکول های قطبی معمولا قوی تر از بر هم کنش دوقطبی - دوقطبی است . متراکم شدن هیدروژن کلرید به مایع بیش تر به خاطر نیروی لاندون بین مولولکول ها می باشد تا بر هم کنش دوقطبی - دوقطبی. نقطه ذوب وجوش HCl(g) کم تر از نقطه ذوب وجوش HI(g) است  . در HI(g) گشتاور دوقطبی کم تر از HCl(g) است ولی نیروی لاندن در HI(g) از نیروی لاندن  در HCl(g) بیش تر است  بالاتر بودن نقطه ذوب وجوش HI(g) از نقطه ذوب وجوش HCl(g)  ناشی از اهمیت بیش تر نیروی لاندن در مولکول های قطبی می باشد (1)

   

   

  2 -  آیا ممکن است پیوند هیدروژنی بین هیدوژن وعنصری به جز F  , O   N بر قرا ر شود .

  در تشکیل پیوند هیدرونی باید بار مثبت روی هیدروژن قابل توجه باشد واین در صورتی میسر است که هیدروژن به یک عنصر بسیار الکترونگاتیو متصل باشد  وچون الکترونگاتیوی یک اتم کمیت ثابتی نمی باشد ودر ترکیب های مختلف متفاوت است می توان انتظار داشت که در تر کیبی مثل کلروفورم (CHCl3) به علت اثر القایی منفی کلر  الکترونگاتیوی کربن از حد معمول بیش تر شده و بتواند در تشکیل پیوند هیروژنی در مولکولی مانند متانول شرکت نماید

   

  ادامه مطلب

 • نظرات() 
  • تعداد صفحات :2
  • 1  
  • 2  

  آخرین پست ها


  نویسندگان  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic